สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2549  
ดูแผนที่ประกอบ....
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่   ร้อยละ 
  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                  377,813                       3.01
U1  ตัวเมืองและย่านการค้า                            63,637                                0.51
U200  หมู่บ้านจัดสรรร้าง                              5,939                                0.05
U201  หมู่บ้าน                          228,910                                1.82
U202  หมู่บ้านชาวไทยภูเขา                            31,897                                0.26
U3  สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                            35,344                                0.28
U401  สนามบิน                              1,830                                0.01
U402  สถานีรถไฟ                                    53                                    -  
U403  สถานีขนส่ง                                    35                                    -  
U405  ถนน                              1,171                                0.01
U502  โรงงานอุตสาหกรรม                              3,228                                0.03
U601  สถานที่พักผ่อนย่อนใจ                              2,982                                0.02
U602  สนามกอล์ฟ                              2,393                                0.02
U603  สุสาน,ป่าช้า                                  281                                    -  
U605  สถานีบริการน้ำมัน                                  113                                    -  
A พื้นที่เกษตรกรรม               2,307,765                      18.36
   นาข้าว                   687,268                       5.47
A100  นาร้าง                            21,508                                0.17
A101  นา                          665,760                                5.30
   พืชไร่                   292,516                       2.33
A200  ไร่ร้าง                            22,544                                0.18
A201  พืชไร่ผสม                          180,682                                1.44
A202  ข้าวโพด                            77,831                                0.62
A203  อ้อย                                  404                                0.01
A205  สับปะรด                                    69                                    -  
A206  ยาสูบ                                  120                                    -  
A207  ฝ้าย                                      6                                    -  
A209  ถั่วเหลือง                                    58                                    -  
A210  ถั่วลิสง                                  354                                    -  
A212  ถั่วดำ ถั่วแดง                                    15                                    -  
A215  งา                                      5                                    -  
A216  ข้าวไร่                              4,782                                0.04
A217  มันฝรั่ง                                  203                                    -  
A219  มันเทศ                                    28                                    -  
A222  ขิง                                    16                                    -  
A223  กะหล่ำปลี                              4,317                                0.03
A224  มะเขือเทศ                                    14                                    -  
A229  พริก                              1,044                                0.01
A236  เผือก                                    24                                    -  
   ไม้ยืนต้น                     14,246                       0.11
A301  ไม้ยืนต้นผสม                              9,871                                0.08
A302  ยางพารา                                  470                                    -  
A303  ปาล์มน้ำมัน                                      6                                    -  
A304  ยูคาลิปตัส                                  814                                0.01
A305  สัก                              2,657                                0.02
A307  สนประดิพัทธ์                                  126                                    -  
A308  กระถิน                                    39                                    -  
A313  ชา                                    23                                    -  
A315  ไผ่                                  194                                    -  
A318  จามจุรี                                    38                                    -  
A319  ตีนเป็ด                                      8                                    -  
   ไม้ผล                   840,193                       6.69
A401  ไม้ผลผสม                          289,907                                2.31
A402  ส้ม                            54,270                                0.43
A403  ทุเรียน                                    33                                    -  
A406  ลิ้นจี่                            92,743                                0.74
A407  มะม่วง                              7,260                                0.06
A408  มะม่วงหิมพานต์                                      5                                    -  
A409  พุทรา                                    12                                    -  
A411  กล้วย                                  463                                    -  
A412  มะขาม                                  135                                    -  
A413  ลำไย                          387,013                                3.08
A414  ฝรั่ง                                    64                                    -  
A415  มะละกอ                                    19                                    -  
A417  กระท้อน                                    76                                    -  
A418  ชมพู่                                      4                                    -  
A419  มังคุด                                      3                                    -  
A422  มะนาว                                    85                                    -  
A423  ไม้ผลเมืองหนาว                              8,085                                0.07
A424  มะขามเทศ                                      5                                    -  
A425  มะกอกน้ำ                                      2                                    -  
A426  แก้วมังกร                                      9                                    -  
   พืชสวน                     49,174                       0.39
A501  พืชสวนผสม                              2,820                                0.02
A502  พืชผัก                            45,099                                0.36
A503  ไม้ดอก                              1,203                                0.01
A507  เสาวรส                                    22                                    -  
A510  นาหญ้า                                    30                                    -  
   ไร่หมุนเวียน                   420,227                       3.34
A600  ไร่ร้าง(ไร่หมุนเวียน)                            47,983                                0.38
A601  ไร่หมุนเวียนผสม                          271,607                                2.16
A602  ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)                                  511                                0.01
A604  มันสำปะหลัง(ไร่หมุนเวียน)                                    94                                    -  
A610  ถั่วลิสง(ไร่หมุนเวียน)                                    16                                    -  
A616  ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)                            89,256                                0.71
A622  ขิง(ไร่หมุนเวียน)                                    17                                    -  
A623  กะหล่ำปลี(ไร่หมุนเวียน)                              7,784                                0.06
A624  มะเขือเทศ(ไร่หมุนเวียน)                              2,959                                0.02
   ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                       3,115                       0.02
A701  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                              1,468                                0.01
A702  โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                  166                                    -  
A703  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                                  504                                    -  
A704  โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                  977                                0.01
   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                       1,026                       0.01
A900  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                    23                                    -  
A901  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                                  353                                    -  
A902  สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                  650                                0.01
F พื้นที่ป่าไม้               9,634,452                      76.67
F100  ป่าดิบรอสภาพฟื้นฟู                          168,573                                1.34
F101  ป่าดิบสมบูรณ์                      9,465,683                             75.33
F501  สวนป่าสมบูรณ์                                  196                                    -  
W พื้นที่แหล่งน้ำ                  114,451                       0.91
W101  แม่น้ำลำคลอง                            16,081                                0.13
W102  บึง                            59,459                                0.47
W201  อ่างเก็บน้ำ                            28,357                                0.23
W202  บ่อน้ำในไร่นา                            10,023                                0.08
W203  คลองชลประทาน                                  531                                    -  
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด                  132,430                       1.05
M101  ทุ่งหญ้า                            11,950                                0.10
M102  ไม้ละเมาะ                            94,197                                0.75
M103  ไผ่                                    50                                    -  
M2  พื้นที่ลุ่ม                            20,966                                0.17
M300  เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                              1,330                                0.01
M301  เหมืองแร่                                  955                                0.01
M302  บ่อลูกรัง                                  361                                    -  
M303  บ่อทราย                                    16                                    -  
M304  บ่อดิน                              1,778                                0.01
M402  หาดทราย                                  498                                    -  
M403  ที่หินโผล่                                  285                                    -  
M404  ที่ทิ้งขยะ                                      5                                    -  
M405  พื้นที่ถม                                    39                                    -  
  รวม         12,566,911               100.00