สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2549
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน พื้นที่
ไร่ ร้อยละ
รวมพื้นที่ทั้งหมด                      514,049 100.00
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                        71,085 13.83
U100 ตัวเมืองและย่านการค้า                          2,893                            0.56
U201 หมู่บ้าน                        48,032                            9.34
U301 สถานที่ราชการและสถานบันต่างๆ                          3,391                            0.66
U405 ถนน                          9,978                            1.94
U501 นิคมอุตสากรรม                          2,752                            0.54
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                          3,912                            0.76
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                             128                            0.02
A พื้นที่เกษตรกรรม                      410,396 79.84
A1 นาข้าว                      371,254 72.22
A102 นาหว่าน                      371,254                          72.22
A2 พืชไร่                          3,230 0.63
A203 อ้อย                          3,230                            0.63
A3 ไม้ยืนต้น                        12,637 2.46
A301 ไม้ยืนต้นผสม                        12,637                            2.46
A4 ไม้ผล                        18,843 3.67
A401 ไม้ผลผสม                        14,374                            2.80
A407 มะม่วง                          4,059                            0.79
A411 กล้วย                                 9                            0.00
A418 ชมพู่                             396                            0.08
A422 มะนาว                                 5                            0.00
A5 พืชสวน                          3,019 0.59
A501 พืชสวนผสม                          1,616                            0.31
A502 พืชผัก                          1,343                            0.26
A510 นาหญ้า                               60                            0.01
A7 ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                             971 0.19
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                               32                            0.01
A702 โรงเรือนเลี้ยงโค                               32                            0.01
A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                             878                            0.17
A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                               28                            0.01
A8 พืชน้ำ                               14 0.00
A801 พืชน้ำผสม                               14                            0.00
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                             429 0.08
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                             184                            0.04
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                             245                            0.05
W พื้นที่น้ำ                        31,074 6.04
W101 แม่น้ำลำคลอง                        12,252                            2.38
W102 ทะเลสาบ บึง                          1,661                            0.32
W201 อ่างเก็บน้ำ                             661                            0.13
W202 บ่อน้ำในไร่นา                          5,029                            0.98
W203 คลองชลประทาน                        11,471                            2.23
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด                          1,494 0.29
M101 ทุ่งหญ้า                             867                            0.17
M102 ไม้ละเมาะ                             124                            0.02
M303 บ่อทราย                               17                            0.00
M402 หาดทราย                               37                            0.01
M404 บ่อดิน                                 8                            0.00
M405 ที่ว่างเปล่า                             442                            0.09