สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2549
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                      19,646                           7.54
U201 หมู่บ้าน                      13,756                           5.28
U3  สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                        2,285                           0.88
U405  ถนน                        1,221                           0.47
U502  โรงงานอุตสาหกรรม                        2,374                           0.91
U601  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                                9                           0.00
A พื้นที่เกษตรกรรม                    205,294                        78.83
A1 นาข้าว                        2,212                           0.85
A101  นา                        2,212                           0.85
A3 ไม้ยืนต้น                            236                           0.09
A301  ไม้ยืนต้นผสม                              40                           0.02
A304  ยูคาลิปตัส                              31                           0.01
A307  สนประดิพัทธ์                            164                           0.06
A4 ไม้ผล                    125,436                        48.16
A401  ไม้ผลผสม                      15,600                           5.99
A402  ส้ม                      11,733                           4.50
A405  มะพร้าว                      88,898                        34.13
A406 ลิ้นจี่                        7,846                           3.01
A407  มะม่วง                              73                           0.03
A411  กล้วย                        1,022                           0.39
A413  ลำไย                                5                           0.00
A414  ฝรั่ง                              37                           0.01
A415  มะละกอ                              23                           0.01
A422 มะนาว                            184                           0.07
A426  แก้วมังกร                              14                           0.01
A5 พืชสวน                            673                           0.26
A502  พืชผัก                            673                           0.26
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                            343                           0.13
A701  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                              17                           0.01
A703  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                            326                           0.13
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                      76,394                        29.33
A900  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                            265                           0.10
A901  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                      43,172                        16.58
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                      27,345                        10.50
A903  สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                        5,612                           2.15
F พื้นที่ป่าไม้                      14,111                           5.42
F301  ป่าเลน                      14,111                           5.42
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด                      14,417                           5.54
M1  ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ                        2,431                           0.93
M2  พื้นที่ลุ่ม                            249                           0.10
M401  นาเกลือ                      11,738                           4.51
W พื้นที่แหล่งน้ำ                        6,973                           2.68
W101  แม่น้ำลำคลอง                        6,642                           2.55
W202  บ่อน้ำในไร่นา                            332                           0.13
เนื้อที่ทั้งหมด                    260,442                      100.00
 ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินที่ 1 
 สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน 
  กันยายน 2549