สรุปประเภทสภาพการใช้ที่ดิน จังหวัดลพบุรี ปี พ.ศ. 2549
         
    สัญลักษณ์        ประเภทสภาพการใช้ที่ดิน     เนื้อที่
        ไร่       ร้อยละ 
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 224,741                            5.80
     U1 ตัวเมืองและย่านการค้า   55,798                             1.44
     U200 หมู่บ้านจัดสรรร้าง   142                                 -  
     U201 หมู่บ้าน   90,284                             2.33
      U3 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ   29,836                             0.77
    U401 สนามบิน   388                             0.01
    U403 สถานีขนส่ง   42                                 -  
    U405 ถนน   34,486                             0.89
    U501 นิคมอุตสาหกรรม   1,938                             0.05
    U502 โรงงานอุตสาหกรรม   11,237                             0.29
    U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ   387                             0.01
    U602 สนามกอล์ฟ   203                             0.01
A พื้นที่เกษตรกรรม 2,740,292                          70.72
     A1      นาข้าว 1,186,466                          30.53
    A100 นาร้าง   1,162                             0.03
    A101 นาข้าว   1,185,304                           30.50
     A2      พืชไร่ 1,345,396                          34.72
    A200 ไร่ร้าง   387                             0.01
    A201 พืชไร่ผสม   50                                 -  
    A202 ข้าวโพด   949,337                           24.50
    A203 อ้อย   388,260                           10.02
    A204 มันสำปะหลัง   7,362                             0.19
     A3      ไม้ยืนต้น 88,889                             2.29
    A301 ไม้ยืนต้นผสม   80,209                             2.07
    A304 ยูคาลิปตัส   6,200                             0.16
    A305 สัก   2,325                             0.06
    A307 สนประดิพัทธ์   155                                 -  
     A4      ไม้ผล 107,410                             2.77
    A401 ไม้ผลผสม       84,084                             2.17
    A402 ส้ม   14,337                             0.37
    A407 มะม่วง   8,912                             0.23
    A412 มะขาม       77                                 -  
     A5      พืชสวน 310                             0.01
    A502 พีชผัก   310                             0.01
     A7      ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 4,960                             0.12
    A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์   194                                 -  
    A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก   4,650                             0.12
    A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร     116                                 -  
     A8      พืชน้ำ 15                                 -  
    A801 พืชน้ำผสม   15                                 -  
     A9      สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 6,846                             0.16
    A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม   1,007                             0.02
    A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา   4,650                             0.12
    A903 สถานที่เพาะเล้ยงกุ้ง เลี้ยงกุ้ง   1,162                             0.02
    A904 สถานที่เพาะเลี้ยงปูหอย   27                                 -  
F พื้นที่ป่าไม้ 719,171                          18.56
     F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู   710,646                           18.34
     F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์   8,525                             0.22
W พื้นที่น้ำ 163,518                            4.22
     W101 แม่น้ำลำคลอง   37,199                             0.96
     W102 ทะเลสาบ บึง   8,524                             0.22
     W201 อ่างเก็บน้ำ   101,521                             2.62
     W202 บ่อน้ำในไร่นา   14,724                             0.38
     W203 คลองชลประทาน   1,550                             0.04
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 27,124                            0.70
      M101 ทุ่งหญ้า   39                                 -  
      M102 ไม้ละเมาะ   12,787                             0.33
      M200 พื้นที่ลุ่ม   2,712                             0.07
      M304 บ่อดิน   387                             0.01
      M403 ที่หินโผล่   350                             0.01
      M405 พื้นที่ถม   10,849                             0.28
  รวม 3,874,846                       100.00