สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2549
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน เนื้อที่
 ไร่   ร้อยละ 
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง               174,038                    10.89
     U1  ตัวเมืองและย่านการค้า                 10,562                      0.66
     U201 หมู่บ้าน               100,636                      6.30
     U3 สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                 19,619                      1.23
     U402 สถานีรถไฟ                            8                      0.00
     U405 ถนน                    8,775                      0.55
     U500 โรงงานอุตสาหกรรมร้าง                         96                      0.01
     U501  นิคมอุตสาหกรรม                 11,031                      0.69
     U502  โรงงานอุตสาหกรรม                 13,501                      0.84
     U601  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                    3,156                      0.20
     U602  สนามกอล์ฟ                    6,489                      0.41
     U603 สุสาน, ป่าช้า                         28                      0.00
     U605 สถานีบริการน้ำมัน                       137                      0.01
A พื้นที่เกษตรกรรม            1,307,879                    81.86
A1 นาข้าว            1,190,558                    74.51
     A100 นาร้าง                    1,797                      0.11
     A101 นา            1,188,761                    74.40
A2 พืชไร่                       231                      0.02
     A202 ข้าวโพด                       107                      0.01
     A219 มันเทศ                       124                      0.01
A3 ไม้ยืนต้น                    7,547                      0.47
     A301 ไม้ยืนต้นผสม                    6,952                      0.44
     A304 ยูคาลิปตัส                       284                      0.02
     A305 สัก                         79                      0.00
     A318 จามจุรี                       232                      0.01
A4 ไม้ผล                 86,668                      5.42
     A401 ไม้ผลผสม                 85,800                      5.37
     A402  ส้ม                        200                      0.01
     A405 มะพร้าว                       141                      0.01
     A407 มะม่วง                        197                      0.01
     A411  กล้วย                        153                      0.01
     A414 ฝรั่ง                       177                      0.01
A5 พืชสวน                    1,796                      0.12
     A502  พืชผัก  1,712                      0.11
     A503 ไม้ดอก 84                      0.01
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                    4,508                      0.28
     A703  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก  4,331                      0.27
     A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 177                      0.01
A8 พืชน้ำ                    1,126                      0.07
     A803 บัว 423                      0.03
     A806 ผักบุ้ง 624                      0.04
     A807 ผักกะเฉด 79                      0.00
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                 15,445                      0.97
     A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 4,602                      0.29
     A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 9,919                      0.62
     A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 924                      0.06
W พื้นที่แหล่งน้ำ 53,663                      3.36
     W101 แม่น้ำลำคลอง 39,294                      2.46
     W102 ทะเลสาบ บึง 3,675                      0.23
     W201 อ่างเก็บน้ำ 2,322                      0.15
     W202 บ่อน้ำในไร่นา 8,372                      0.52
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 62,320                      3.89
     M1 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ 12,465                      0.78
     M2 พื้นที่ลุ่ม 43,823                      2.74
     M3 เหมืองเก่า บ่อขุด 5638                      0.35
     M4 อื่น ๆ 394                      0.02
รวม 1,597,900                 100.00