สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2549 
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน   เนื้อที่ 
 ไร่   ร้อยละ 
 U   พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                      310,395                         4.81
 U200   หมู่บ้านร้าง                                40                         0.00
 U201   หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ                      260,457                         4.04
 U3   สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                        19,102                         0.30
 U405   ถนน                        22,253                         0.34
 U502   โรงงานอุตสาหกรรม                          8,282                         0.13
 U601   สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                              115                         0.00
 U602   สนามกอล์ฟ                              146                         0.00
 A   พื้นที่เกษตรกรรม                  5,165,201                       80.06
 A1   นาข้าว                  3,903,284                       60.51
 A100   นาร้าง                              617                         0.01
 A101   นา                  3,902,667                       60.50
 A2   พืชไร่                      619,907                         9.61
 A200   ไร่ร้าง                                66                         0.00
 A201   พืชไร่ผสม                        38,000                         0.59
 A202   ข้าวโพด                          1,130                         0.02
 A203   อ้อย                      276,769                         4.29
 A204   มันสำปะหลัง                      303,932                         4.71
 A210   ถั่วลิสง                                10                         0.00
 A3   ไม้ยืนต้น                      378,751                         5.87
 A301   ไม้ยืนต้นผสม                        27,361                         0.42
 A302   ยางพารา                        88,439                         1.37
 A303   ปาล์มน้ำมัน                              330                         0.01
 A304   ยูคาลิปตัส                      253,389                         3.93
 A305   สัก                          6,658                         0.10
 A306   สะเดา                              683                         0.01
 A307   สนประดิพัทธ์                                57                         0.00
 A308   กระถิน                          1,720                         0.03
 A314   หม่อน                                  1                         0.00
 A315   ไผ่                              107                         0.00
 A317   หมาก                                  6                         0.00
 A4   ไม้ผล                      249,127                         3.86
 A401   ไม้ผลผสม                      246,922                         3.83
 A402   ส้ม                                61                         0.00
 A405   มะพร้าว                              125                         0.00
 A407   มะม่วง                          1,163                         0.02
 A408   มะม่วงหิมพานต์                                18                         0.00
 A409   พุทรา                                22                         0.00
 A411   กล้วย                                  4                         0.00
 A412   มะขาม                              392                         0.01
 A413   ลำไย                              247                         0.00
 A414   ฝรั่ง                                  4                         0.00
 A415   มะละกอ                                38                         0.00
 A416   ขนุน                                16                         0.00
 A417   กระท้อน                                68                         0.00
 A418   ชมพู่                                  5                         0.00
 A422   มะนาว                                39                         0.00
 A426   แก้วมังกร                                  3                         0.00
 A5   พืชสวน                          1,512                         0.02
 A501   พืชสวนผสม                              522                         0.01
 A502   พืชผัก                              705                         0.01
 A503   ไม้ดอก                                83                         0.00
 A507   เสาวรส                              202                         0.00
 A7   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                          7,368                         0.11
 A701   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                          3,675                         0.06
 A702   โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                                92                         0.00
 A703   โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                          2,771                         0.04
 A704   โรงเรือนเลี้ยงสุกร                              830                         0.01
 A8   พืชน้ำ                                32                         0.00
 A803   บัว                                32                         0.00
 A9   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                          5,220                         0.08
 A900   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                                18                         0.00
 A901   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                              400                         0.01
 A902   สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                          4,791                         0.07
 A903   สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                                11                         0.00
 F   พื้นที่ป่าไม้                      659,135                       10.22
 F200   ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                        10,446                         0.16
 F201   ป่าผลัดใบสมบูรณ์                      648,689                       10.06
 W   พื้นที่แหล่งน้ำ                      219,145                         3.40
 W101   แม่น้ำลำคลอง                        80,096                         1.24
 W102   บึง                          5,985                         0.09
 W201   อ่างเก็บน้ำ                      110,689                         1.72
 W202   บ่อน้ำในไร่นา                        22,375                         0.35
 M   พื้นที่เบ็ดเตล็ด                        97,302                         1.51
 M1   ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ                        48,978                         0.76
 M2   พื้นที่ลุ่ม                        41,012                         0.64
 M3   เหมืองแร่  บ่อขุด                          7,177                         0.11
 M4   อื่น ๆ                              135                         0.00
 รวมพื้นที่ทั้งหมด                  6,451,178                     100.00
 ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินที่ 1 
  กันยายน  2549