สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดอำนาจเจริญ ปี พ.ศ.2549
       
สัญลักษณ์  ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
ไร่ ร้อยละ
U  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง              67,472                3.41
U1    ตัวเมืองและย่านการค้า                     6,438                      0.33
U200  หมู่บ้านจัดสรรร้าง                          68                           -  
U201   หมู่บ้าน                  60,245                      3.05
U3   สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                        648                      0.03
U502  โรงงานอุตสาหกรรม                          22                           -  
U6  สถานที่อื่นๆ                          51                           -  
A  พื้นที่เกษตรกรรม         1,248,156              63.17
   นาข้าว         1,159,028              58.66
A100  นาร้าง                        689                      0.03
A101   นา             1,158,339                    58.63
   พืชไร่              77,454                3.92
A201   พืชไร่ผสม                  53,676                      2.72
A203  อ้อย                  13,924                      0.70
A204   มันสำปะหลัง                     9,854                      0.50
   ไม้ยืนต้น               5,789                0.29
A301   ไม้ยืนต้นผสม                     3,551                      0.18
A302  ยางพารา                     1,202                      0.06
A304  ยูคาลิปตัส                     1,036                      0.05
   ไม้ผล               5,449                0.28
A401  ไม้ผลผสม                     5,449                      0.28
   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                  436                0.02
A901  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                        436                      0.02
F  พื้นที่ป่าไม้            515,950              26.12
F200   ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                264,188                    13.37
F201   ป่าผลัดใบสมบูรณ์                251,762                    12.75
W  พื้นที่แหล่งน้ำ              46,666                2.36
W101    แม่น้ำลำคลอง                  20,293                      1.03
W201    อ่างเก็บน้ำ                  25,998                      1.31
W202  บ่อน้ำในไร่นา                        375                      0.02
M  พื้นที่เบ็ดเตล็ด              97,536                4.94
M102   ไม้ละเมาะ                  95,721                      4.85
M2    พื้นที่ลุ่ม                     1,815                      0.09
   รวม      1,975,780         100.00