สรุปประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  จังหวัดตราด  ปี พ.ศ.2549
สัญลักษณ์ ประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่  ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                   50,932 2.89
  U1 ตัวเมืองและย่านการค้า                            5,076                      0.29
  U201 หมู่บ้าน                          34,960                      1.98
  U3 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                            2,011                      0.11
  U401 สนามบิน                               866                      0.05
  U403 สถานีขนส่ง                               169                      0.01
  U404 ท่าเรือ                                  46                          -  
  U405 ถนน                            2,114                      0.12
  U502 โรงงานอุตสาหกรรม                            3,827                      0.22
  U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                            1,863                      0.11
A พื้นที่เกษตรกรรม                 864,298                   49
A1 นาข้าว                   94,708                5.37
  A100 นาร้าง                          40,025                      2.27
  A101 นา                          54,683                      3.10
A2 พืชไร่                   60,871 3.46
  A200 ไร่ร้าง                            1,015                      0.06
  A201 พืชไร่ผสม                            9,969                      0.57
  A202 ข้าวโพด                               407                      0.02
  A204 มันสำปะหลัง                                  59                          -  
  A205 สับปะรด                          49,421                      2.81
A3 ไม้ยืนต้น                 364,823 20.72
  A301 ไม้ยืนต้นผสม                               156                      0.01
  A302 ยางพารา                       332,743                   18.89
  A303 ปาล์มน้ำมัน                          28,128                      1.60
  A304 ยูคาลิปตัส                            2,035                      0.12
  A305 สัก                                  74                          -  
  A308 กระถิน                               666                      0.04
  A317 หมาก                               501                      0.03
  A322 กฤษณา                               520                      0.03
A4 ไม้ผล                 288,796              16.39
  A401 ไม้ผลผสม                       208,320                   11.82
  A402 ส้ม                            2,085                      0.12
  A403 ทุเรียน                          13,708                      0.78
  A404 เงาะ                          37,789                      2.14
  A405 มะพร้าว                            9,427                      0.53
  A407 มะม่วง                               292                      0.02
  A408 มะม่วงหิมพานต์                            7,324                      0.42
  A413 ลำไย                               831                      0.05
  A416 ขนุน                               334                      0.02
  A419 มังคุด                            5,130                      0.29
  A420 ลางสาด ลองกอง                            3,318                      0.19
  A421 ระกำ สละ                               238                      0.01
A5 พืชสวน                         66                   -  
  A505 พริกไทย                                  66                          -  
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                         80                          -  
  A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                  80                          -  
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                   54,954                3.12
  A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                            3,629                      0.21
  A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                            5,526                      0.31
  A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                            1,110                      0.06
  A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                          44,689                      2.54
F พื้นที่ป่าไม้                 595,332              33.79
  F100 ป่าดิบรอสภาพฟื้นฟู                            5,015                      0.28
  F101 ป่าดิบสมบูรณ์                       192,489                   10.93
  F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                          28,214                      1.60
  F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                       304,576                   17.29
  F300 ป่าเลนรอสภาพฟื้นฟู                            3,360                      0.19
  F301 ป่าเลนสมบูรณ์                          58,076                      3.30
  F401 ป่าพรุสมบูรณ์                            3,426                      0.19
  F501 สวนป่าสมบูรณ์                               176                      0.01
W พื้นที่น้ำ                   58,811                3.34
  W101 แม่น้ำลำคลอง,ทะเล                          27,896                      1.58
  W102 ทะเลสาบ บึง                            5,984                      0.34
  W201 อ่างเก็บน้ำ                          20,737                      1.18
  W202 บ่อน้ำในไร่นา                            4,194                      0.24
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 192,502              10.92
  M1 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ                       150,138                      8.52
  M2 พื้นที่ลุ่ม                          22,557                      1.28
  M3 เหมืองแร่ บ่อขุด                          13,720                      0.78
  M4 อื่นๆ                            6,087                      0.34
    รวม          1,761,875         100.00