สรุปประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  จังหวัดระยอง  ปี พ.ศ.2549
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่  ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                 217,554                9.80
  U1 ตัวเมืองและย่านการค้า 9,668                      0.44
  U201 หมู่บ้าน 108,885                      4.90
  U3 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 27,439                      1.24
  U404 ท่าเรือ 25                          -  
  U405 ถนน 5,215                      0.23
  U501 นิคมอุตสาหกรรม 27,590                      1.24
  U502 โรงงานอุตสาหกรรม 28,154                      1.27
  U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 5,021                      0.23
  U602 สนามกอล์ฟ 5,078                      0.23
  U603 สุสาน,ป่าช้า 479                      0.02
A พื้นที่เกษตรกรรม              1,611,002              72.57
A1 นาข้าว                   89,068                4.02
  A100 นาร้าง 40,980 1.85
  A101 นา 48,088 2.17
A2 พืชไร่                 363,304 16.36
  A200 ไร่ร้าง 733 0.03
  A201 พืชไร่ผสม 1,811 0.08
  A202 ข้าวโพด 65                          -  
  A203 อ้อย 19,225 0.87
  A204 มันสำปะหลัง 171,086 7.71
  A205 สับปะรด 170,384 7.67
A3 ไม้ยืนต้น                 809,124 36.45
  A301 ไม้ยืนต้นผสม 4,424 0.20
  A302 ยางพารา 760,863 34.27
  A303 ปาล์มน้ำมัน 19,575 0.88
  A304 ยูคาลิปตัส 20,549 0.93
  A305 สัก 433 0.02
  A307 สนประดิพัทธ์ 1,369 0.06
  A308 กระถิน 432 0.02
  A317 หมาก 1,479 0.07
A4 ไม้ผล                 308,304 13.89
  A401 ไม้ผลผสม 279,098 12.57
  A402 ส้ม 323 0.01
  A403 ทุเรียน 5,459 0.25
  A404 เงาะ 8                          -  
  A405 มะพร้าว 5,228 0.24
  A407 มะม่วง 6,983 0.31
  A408 มะม่วงหิมพานต์ 8,995 0.41
  A410 น้อยหน่า 5                          -  
  A411 กล้วย 31                          -  
  A413 ลำไย 658 0.03
  A416 ขนุน 819 0.04
  A419 มังคุด 663 0.03
  A420 ลางสาด ลองกอง 26                          -  
  A426 แก้วมังกร 8                          -  
A5 พืชสวน                       356 0.01
  A501 พืชสวนผสม 25                          -  
  A502 พืชผัก 84                          -  
  A505 พริกไทย 247 0.01
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                     1,860 0.09
  A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 156 0.01
  A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 1,503 0.07
  A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร 201 0.01
A8 พืชน้ำ                       182 0.01
  A803 บัว 173 0.01
  A806 ผักบุ้ง 9                          -  
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                   38,804 1.74
  A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 7,862 0.35
  A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 984 0.04
  A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 2,253 0.10
  A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 27,705 1.25
F พื้นที่ป่าไม้                 181,334 8.16
  F100 ป่าดิบรอสภาพฟื้นฟู 10,945 0.49
  F101 ป่าดิบสมบูรณ์ 72,916 3.28
  F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู 25,737 1.16
  F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์ 58,956 2.66
  F300 ป่าเลนรอสภาพฟื้นฟู 15                          -  
  F301 ป่าเลนสมบูรณ์ 7,785 0.35
  F401 ป่าพรุสมบูรณ์ 4,980 0.22
W พื้นที่น้ำ                   74,875 3.37
  W101 แม่น้ำลำคลอง,ทะเล 10,252 0.46
  W102 ทะเลสาบ บึง 540 0.02
  W201 อ่างเก็บน้ำ 54,330 2.45
  W202 บ่อน้ำในไร่นา 9,753 0.44
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด                 135,235 6.10
  M1 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ 106,449 4.80
  M2 พื้นที่ลุ่ม 17,370 0.78
  M3 เหมืองแร่ บ่อขุด 11,031 0.50
  M4 อื่นๆ 385 0.02
    รวม          2,220,000         100.00