สรุปประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  จังหวัดสระแก้ว  ปี พ.ศ.2549
สัญลักษณ์ ประเภทสภาพการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่   ร้อยละ 
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                    150,447                           3.34
  U1 ตัวเมืองและย่านการค้า                      13,949                           0.31
  U201 หมู่บ้าน                      85,322                           1.90
  U3 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                      33,990                           0.76
  U401 สนามบิน                        1,494                           0.03
  U405 ถนน                        6,488                           0.14
  U502 โรงงานอุตสาหกรรม                        8,468                           0.19
  U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                            596                           0.01
  U603 สุสาน,ป่าช้า                            140                               -  
A พื้นที่เกษตรกรรม                3,100,297                        68.94
A1 นาข้าว                1,170,554                        26.03
  A100 นาร้าง                        1,174                           0.03
  A101 นา                1,169,380                        26.00
A2 พืชไร่                1,418,806                        31.54
  A200 ไร่ร้าง                            177                               -  
  A201 พืชไร่ผสม                      55,880                           1.24
  A202 ข้าวโพด                    221,317                           4.92
  A203 อ้อย                    299,957                           6.67
  A204 มันสำปะหลัง                    841,424                        18.71
  A205 สับปะรด                              30                               -  
  A224 มะเขือเทศ                              21                               -  
A3 ไม้ยืนต้น                    370,192                           8.24
  A301 ไม้ยืนต้นผสม                        8,000                           0.18
  A302 ยางพารา                      25,018                           0.56
  A303 ปาล์มน้ำมัน                        1,303                           0.03
  A304 ยูคาลิปตัส                    329,513                           7.33
  A305 สัก                        3,358                           0.08
  A306 สะเดา                            157                               -  
  A307 สนประดิพัทธ์                            147                               -  
  A308 กระถิน                              64                               -  
  A315 ไผ่                        2,491                           0.06
  A319 ตีนเป็ด                                4                               -  
  A322 กฤษณา                            137                               -  
A4 ไม้ผล                    123,296                           2.74
  A401 ไม้ผลผสม                      96,235                           2.14
  A402 ส้ม                              83                               -  
  A403 ทุเรียน                                5                               -  
  A405 มะพร้าว                            476                           0.01
  A407 มะม่วง                      20,362                           0.45
  A408 มะม่วงหิมพานต์                            327                           0.01
  A410 น้อยหน่า                                6                               -  
  A411 กล้วย                            130                               -  
  A412 มะขาม                        2,604                           0.06
  A413 ลำไย                        1,269                           0.03
  A414 ฝรั่ง                              34                               -  
  A415 มะละกอ                            750                           0.02
  A416 ขนุน                            936                           0.02
  A418 ชมพู่                              32                               -  
  A426 แก้วมังกร                              47                               -  
A5 พืชสวน                            292                           0.01
  A502 พืชผัก                            292                           0.01
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                      16,222                           0.36
  A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                      12,444                           0.28
  A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                        1,976                           0.04
  A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                        1,740                           0.04
  A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร                              62                               -  
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                            935                           0.02
  A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                            177                               -  
  A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                            758                           0.02
F พื้นที่ป่าไม้                1,065,194                        23.69
  F100 ป่าดิบรอสภาพฟื้นฟู                        3,883                           0.09
  F101 ป่าดิบสมบูรณ์                      90,476                           2.01
  F200 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                      52,371                           1.17
  F201 ป่าผลัดใบสมบูรณ์                    864,564                        19.23
  F500 สวนป่ารอสภาพฟื้นฟู                            192                               -  
  F501 สวนป่าสมบูรณ์                      53,708                           1.19
W พื้นที่น้ำ                      74,453                           1.66
  W101 แม่น้ำลำคลอง,ทะเล                      33,219                           0.74
  W102 ทะเลสาบ บึง                        2,910                           0.07
  W201 อ่างเก็บน้ำ                      32,838                           0.73
  W202 บ่อน้ำในไร่นา                        5,486                           0.12
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด                    106,570                           2.37
  M1 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ                      94,803                           2.11
  M2 พื้นที่ลุ่ม                        7,711                           0.17
  M3 เหมืองแร่ บ่อขุด                        2,718                           0.06
  M4 อื่นๆ                        1,338                           0.03
    รวม                4,496,961                      100.00