สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดนครนายก ปี 2549
 
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน เนื้อที่
 ไร่  ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                        89,092                             6.65
U1  ตัวเมืองและย่านการค้า                           2,824                             0.21
U200  หมู่บ้านร้าง                           8,741                             0.66
U201  หมู่บ้าน                        53,866                             4.06
U3  สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                        12,214                             0.92
U405  ถนน                           4,466                             0.34
U500 โรงงานอุตสาหกรรมร้าง                                24                             0.00
U502  โรงงานอุตสาหกรรม                           1,131                             0.09
U600  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจร้าง                           3,746                             0.28
U602  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                           1,771                             0.13
U603 สุสาน ป่าช้า                              310                             0.02
A พื้นที่เกษตรกรรม                      770,679                           57.55
A1 นาข้าว                      556,602                           41.56
A100  นาร้าง                        22,778                             1.72
A101  นา                      533,824                           40.25
A2 พืชไร่                           1,395                             0.10
A201  พืชไร่ผสม                           1,199                             0.09
A202  ข้าวโพด                                13                             0.00
A203  อ้อย                                66                             0.01
A204  มันสำประหลัง                              117                             0.01
A3 ไม้ยืนต้น                        31,126                             2.32
A301  ไม้ยืนต้นผสม                           8,084                             0.61
A302  ยางพารา                                48                             0.00
A304  ยูคาลิปตัส                        22,503                             1.70
A307  สนประดิพัทธ์                              324                             0.02
A308  กระถิน                              168                             0.01
A4 ไม้ผล                      108,143                             8.08
A400  ไม้ผลผสมร้าง                           4,003                             0.30
A401  ไม้ผลผสม                        97,917                             7.38
A402  ส้ม                           5,212                             0.39
A403  ทุเรียน                                12                             0.00
A405  มะพร้าว                                51                             0.00
A407 มะม่วง                              633                             0.05
A411  กล้วย                              101                             0.01
A414  ฝรั่ง                                   7                             0.00
A417  กระท้อน                              126                             0.01
A419  มังคุด                                80                             0.01
A5 พืชสวน                           5,750                             0.43
A501  พืชสวนผสม                              286                             0.02
A502  พืชผัก                              448                             0.03
A503  ไม้ดอกไม้ประดับ                           4,422                             0.33
A510  นาหญ้า                              594                             0.04
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                           5,650                             0.42
A701  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                           2,484                             0.19
A703  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                           3,110                             0.23
A704  โรงเรือนเลี้ยงสุกร                                56                             0.00
A8 พืชน้ำ                              192                             0.01
A801  พืชน้ำผสม                              134                             0.01
A803  บัว                                   7                             0.00
A807  ผักกระเฉด                                51                             0.00
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                        61,821                             4.62
A900  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                           3,698                             0.28
A901  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                           5,076                             0.38
A902  สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                        40,517                             3.05
A903  สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                        12,530                             0.94
F พื้นที่ป่าไม้                      406,299                           30.34
F200  ป่ารอสภาพฟื้นฟู                              388                             0.03
F201  ป่าเบญจพรรณ                      405,911                           30.61
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด                        34,691                             2.59
M1  ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ                        24,694                             1.86
M2  พื้นที่ลุ่ม                           8,384                             0.63
M3  เหมืองแร่และบ่อขุด                           1,543                             0.12
M303  บ่อทราย                                66                             0.01
M4  อื่นๆ                                   4                             0.00
W พื้นที่แหล่งน้ำ                        25,491                             1.90
W101  แม่น้ำลำคลอง                        16,699                             1.26
W102 ทะเลสาบ บึง                              511                             0.04
W201  อ่างเก็บน้ำ                           5,626                             0.42
W202 บ่อน้ำในไร่นา                           2,654                             0.20
เนื้อที่ทั้งหมด                   1,326,250                        100.00