สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดกาญจนบุรี  ปี  2543 (KANCHANABURI)
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน เนื้อที่
ไร่ ร้อยละ
  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 275,028 2.26
U1 ตัวเมืองและย่านการค้า 3,341 0.03
U200 โครงการที่ดินจัดสรร 902 0.01
U201 หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ 80,400 0.66
U3 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 174,296 1.43
U502 โรงงานอุตสาหกรรม 4,483 0.04
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 308 0.00
U602 สนามกอล์ฟ 10,882 0.09
U603 สุสาน,ป่าช้า 416 0.00
  พื้นที่เกษตรกรรม 3,898,724 32.02
  นาข้าว 441,159 3.62
A100 นาร้าง 2,641 0.02
A101 นาดำ 419,352 3.44
A102 นาหว่าน 19,166 0.16
  พืชไร่ 2,510,304 20.63
A201 พืชไร่ผสม 162,132 1.33
A202 ข้าวโพด 281,862 2.32
A203 อ้อย 1,106,561 9.09
A204 มันสำปะหลัง 850,821 6.99
A205 สับปะรด 60,666 0.50
A213 ข้าวฟ่าง 25,231 0.21
A216 ข้าวไร่ 1,283 0.01
A220 แตงโม 18,398 0.15
A229 พริก 3,350 0.03
  ไม้ยืนต้น 575,745 4.72
A301 ไม้ยืนต้นผสม 333,869 2.74
A302 ยางพารา 11,443 0.09
A304 ยูคาลิปตัส 226,399 1.86
A305 สัก 290 0.00
A306 สะเดา 362 0.00
A307 สนประดิพัทธ์ 219 0.00
A315 ไผ่ 3,163 0.03
  ไม้ผล 103,363 0.85
A4 ไม้ผล 78 0.00
A401 ไม้ผลผสม 103,285 0.85
  พืชสวน              2,967 0.02
A502 พืชผัก 2,967 0.02
  ไร่หมุนเวียน           259,893 2.13
A602 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน) 64,862 0.53
A616 ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน) 195,031 1.60
  พืชน้ำ 5,108 0.05
A8 พืชน้ำ 1,967 0.02
A801 พืชน้ำผสม 3,141 0.03
  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 185 0.00
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 83 0.00
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 102 0.00
  พื้นที่ป่าไม้        7,343,153 60.30
F100 ป่าไม่ผลัดใบเสื่อมโทรม 747,061 6.14
F101 ป่าดิบชื้น 378 0.00
F102 ป่าดิบแล้ง 4,044,850 33.22
F200 ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม 151,271 1.24
F201 ป่าเบญจพรรณ 2,310,480 18.97
F202 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง 68,032 0.56
F301 สวนป่าผสม 19,835 0.16
F305 สัก 1,246 0.01
  พื้นที่แหล่งน้ำ 388,832 3.20
W101 แม่น้ำลำคลอง 32,631 0.27
W102 ทะเลสาบ บึง 3,752 0.03
W201 อ่างเก็บน้ำ 352,369 2.90
W202 บ่อน้ำในไร่นา 80 0.00
  พื้นที่เป็ดเตล็ด 271,231 2.22
M101 ทุ่งหญ้า 61,439 0.50
M102 ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม 101,615 0.83
M102 ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม 2,365 0.02
M103 ไผ่ 2,436 0.02
M2 พื้นที่ลุ่ม 63,652 0.52
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 8,295 0.07
M301 เหมืองแร่ 1,141 0.01
M302 บ่อลูกรัง 5,625 0.05
M303 บ่อทราย 24,663 0.20
รวม   12,176,968             100