สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดอุทัยธานี ปี 2543 (UTHAI THANI)
 
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่
ไร่ ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง           57,601 1.37
U1   ตัวเมืองและย่านการค้า                 4,833 0.11
U201  หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ               48,731 1.16
U3   สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                 2,847 0.07
U501   นิคมอุตสาหกรรม                     331 0.01
U502   โรงงานอุตสาหกรรม                     658 0.02
U601   สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                     201 0.00
A พื้นที่เกษตรกรรม      1,959,249 46.58
  นาข้าว         708,115 16.83
A101   นาดำ                 2,591 0.06
A102   นาหว่าน             705,524 16.77
  พืชไร่       1,144,790 27.22
A201   พืชไร่ผสม                     488 0.01
A202  ข้าวโพด             533,113 12.67
A203   อ้อย             337,198 8.02
A204   มันสำปะหลัง             235,876 5.61
A205   สัปปะรด               38,115 0.91
  ไม้ยืนต้น           99,918 2.37
A301   ไม้ยืนต้นผสม               45,974 1.09
A304   ยูคาลิปตัส               53,823 1.28
A305   สัก                     121 0.00
  ไม้ผล             4,946 0.12
A401   ไม้ผลผสม                 4,946 0.12
  ไร่หมุนเวียน             1,480 0.04
A602   ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)                 1,480 0.04
F พื้นที่ป่าไม้      2,150,567 51.12
F102   ป่าดิบแล้ง             435,038 10.34
F103   ป่าดิบเขา                       16 0.00
F200   ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม                         1 0.00
F201   ป่าเบญจพรรณ         1,715,512 40.78
W พื้นที่แหล่งน้ำ           13,231 0.32
W101   แม่น้ำลำคลอง                 4,538 0.11
W102   ทะเลสาบ บึง                 7,916 0.19
W201   อ่างเก็บน้ำ                     755 0.02
W202   บ่อน้ำในไร่นา                       22 0.00
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด           25,756 0.61
M101   ทุ่งหญ้า               23,211 0.55
M102   ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม                 1,651 0.04
M2   พื้นที่ลุ่ม                     894 0.02
  รวม    4,206,404 100