สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดสุพรรณบุรี  ปี  2543 (SUPHAN BURI)
 
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน เนื้อที่
ไร่ ร้อยละ
  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง           150,176 4.47
U1       ตัวเมืองและย่านการค้า 3,779 0.11
U200       โครงการที่ดินจัดสรร 2,092 0.06
U201       หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ 140,443 4.19
U3       สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 1,792 0.05
U401       สนามบิน 304 0.01
U502       โรงงานอุตสาหกรรม 1,303 0.04
U602       สนามกอล์ฟ 463 0.01
  พื้นที่เกษตรกรรม 2,765,536 82.59
  นาข้าว 1,688,888 50.43
A102       นาหว่าน 1,688,888 50.43
  พืชไร่ 995,939 29.74
A201       พืชไร่ผสม 27,358 0.82
A202       ข้าวโพด 55,697 1.66
A203       อ้อย 893,690 26.69
A204       มันสำปะหลัง 10,054 0.30
A205       สับปะรด 9,140 0.27
  ไม้ยืนต้น 16,242 0.49
A301       ไม้ยืนต้นผสม 12,697 0.38
A304       ยูคาลิปตัส 3,545 0.11
  ไม้ผล 8,318 0.25
A401       ไม้ผลผสม 8,318 0.25
  พืชสวน 253 0.01
A502       พืชผัก 253 0.01
  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 1,201 0.04
A703       โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 1,201 0.04
  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 54,695 1.63
A901       สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 35,957 1.07
A902       สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 2,159 0.06
A903       สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 16,579 0.50
       พื้นที่ป่าไม้ 388,351 11.60
F100       ป่าไม่ผลัดใบเสื่อมโทรม 16,349 0.49
F102       ป่าดิบแล้ง 266,661 7.96
F200       ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม 10,695 0.32
F201       ป่าเบญจพรรณ 94,646 2.83
  พื้นที่แหล่งน้ำ             35,925 1.08
W101       แม่น้ำลำคลอง 10,147 0.30
W102       ทะเลสาบ บึง 2,210 0.07
W201       อ่างเก็บน้ำ 23,302 0.70
W202       บ่อน้ำในไร่นา 266 0.01
       พื้นที่เบ็ดเตล็ด 8,767 0.26
M101       ทุ่งหญ้า 89 0.00
M301       เหมืองแร่ 4,329 0.13
M302       บ่อลูกรัง 2,168 0.06
M303       บ่อทราย 1,879 0.06
M404       ที่ทิ้งขยะ 302 0.01
  รวม 3,348,755 100