สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดสมุทรสงคราม  ปี  2543 (SAMUTSONGKHRAM)
 
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน เนื้อที่
ไร่ ร้อยละ
  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง             23,959 9.19
U1  ตัวเมืองและย่านการค้า 3,359 1.29
U201 หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ 19,490 7.48
U3  สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 558 0.21
U502  โรงงานอุตสาหกรรม 552 0.21
  พื้นที่เกษตรกรรม 203,744 78.23
  นาข้าว 453 0.17
A102 นาหว่าน 453 0.17
  ไม้ผล             12,169 4.67
A401  ไม้ผลผสม 285 0.11
A405  มะพร้าว 11,805 4.53
A424  มะขามเทศ 79 0.03
  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 67146 25.78
A901  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 22,682 8.71
A902  สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                    2,576 0.99
A903  สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 41,888 16.08
  พื้นที่เกษตรกรรม(เขตชลประทาน) 123,976 47.61
IA102  นาหว่าน(เขตชลประทาน) 6,476 2.49
IA401  ไม้ผลผสม(เขตชลประทาน) 35,537 13.65
IA405  มะพร้าว(เขตชลประทาน) 81,963 31.47
  พื้นที่ป่าไม้ 12,593 4.84
F106  ป่าชายเลน 12,545 4.82
F303  ยาง 48 0.02
  พื้นที่แหล่งน้ำ 6,300 2.42
W101  แม่น้ำลำคลอง 6,300 2.42
  พื้นที่เบ็ดเตล็ด 13,846 5.32
M2  พื้นที่ลุ่ม 174 0.07
M401  นาเกลือ 13,672 5.25
  รวม 260,442 100