สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดสมุทรสาคร  ปี  2543 (SAMUTSAKHON)
 
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน เนื้อที่
ไร่ ร้อยละ
  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 69,277 12.70
U1 ตัวเมืองและย่านการค้า 17,666 3.24
U200 โครงการที่ดินจัดสรร 4,554 0.83
U201 หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ 30,257 5.55
U401 สนามบิน 2,586 0.47
U501 นิคมอุตสาหกรรม                    1,597 0.29
U502 โรงงานอุตสาหกรรม                 11,980 2.20
U602 สนามกอล์ฟ 637 0.12
  พื้นที่เกษตรกรรม 387,815 71.14
  นาข้าว 101,929 18.70
A100 นาร้าง 10,243 1.88
A101 นาดำ 91,686 16.82
   ไม้ผล            123,321              22.62
A401 ไม้ผลผสม 123321 22.62
  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ           162,565 29.82
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 21,430 3.93
A901 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม               141,135 25.89
  พื้นที่ป่าไม้ 1,834 0.34
F106 ป่าชายเลน 1,834 0.34
  พื้นที่แหล่งน้ำ 7,007 1.28
W101 แม่น้ำลำคลอง 6,892 1.26
W201 อ่างเก็บน้ำ 115 0.02
  พื้นที่เบ็ดเตล็ด 79,284 14.54
M2 พื้นที่ลุ่ม                 65,731 12.05
M401 นาเกลือ 13,350 2.45
M403 ที่หินโผล่ 165 0.03
M404 ที่ทิ้งขยะ 38 0.01
รวม 545,217 100