สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดสมุทรปราการ  ปี  2543 (SAMUT PRAKAN)
 
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน เนื้อที่
ไร่ ร้อยละ
  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง           187,584 29.88
U1  ตัวเมืองและย่านการค้า 39,026 6.22
U200  โครงการที่ดินจัดสรร 16,455 2.62
U201  หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ 36,611 5.83
U3  สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 4,984 0.79
U401  สนามบิน 20,546 3.27
U501  นิคมอุตสาหกรรม 7,943 1.27
U502  โรงงานอุตสาหกรรม 49,106 7.82
U601  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 790 0.13
U602  สนามกอล์ฟ 12,123 1.93
  พื้นที่เกษตรกรรม 384,224 61.23
  นาข้าว 224,741 35.82
A100  นาร้าง 80,182 12.78
A101  นาดำ 144,559 23.04
  ไม้ยืนต้น 236 0.04
A307  สนประดิพัทธ์ 236 0.04
  ไม้ผล 5,137 0.82
A401  ไม้ผลผสม 5,137 0.82
  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 92 0.01
A703  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 92 0.01
  สถานที่เพาะเลี่ยงสัตว์น้ำ           154,018 24.54
A900  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                 17,460 2.78
A901  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม 136,558 21.76
  พื้นที่ป่าไม้ 3,421 0.55
F106  ป่าชายเลน 3,421 0.55
  พื้นที่แหล่งน้ำ 13,409 2.14
W101  แม่น้ำลำคลอง 11,744 1.87
W201  อ่างเก็บน้ำ 1,665 0.27
  พื้นที่เบ็ดเตล็ด 38,920 6.2
M1  พื้นที่ทุ่งหญ้าธรรมชาติ 403 0.06
M2  พื้นที่ลุ่ม 36,594 5.83
M304  บ่อดิน 1,923 0.31
รวม 627,558 100