สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดปทุมธานี  ปี  2544 (PATHUM THANI)
 
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่  ร้อยละ
  พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง           218,389 22.90
U1  ตัวเมือง 5,139 0.54
U200  หมู่บ้าน 62,450 6.55
U201 หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ 100690 10.56
U3  สถานที่ราชการ 21,242 2.23
U501  นิคมอุตสาหกรรม 7,363 0.77
U502  โรงงานอุตสาหกรรม 11,303 1.18
U601  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 167 0.02
U602  สนามกอล์ฟ 10,035 1.05
  พื้นที่เกษตรกรรม 695,407 72.92
  พื้นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทาน 695,407 72.92
IA100  นาร้าง (เขตชลประทาน) 39,944 4.19
IA102 นาหว่าน (เขตชลประทาน)               441,562 46.30
IA200  ไร่ร้าง (เขตชลประทาน) 2,535 0.27
IA201  พืชไร่ผสม (เขตชลประทาน 2,229 0.23
IA202  ข้าวโพด (เขตชลประทาน) 587 0.06
IA204  มันสำปะหลัง (เขตชลประทาน) 445 0.05
IA236  หญ้า (เขตชลประทาน) 669 0.07
IA305  สัก (เขตชลประทาน) 54 0.01
IA307  สนประดิพัทธ์ (เขตชลประทาน) 2,309 0.24
IA400  สวนผลไม้ร้าง (เขตชลประทาน) 2,142 0.22
IA401 ไม้ผลผสม (เขตชลประทาน) 28025 2.94
IA402  ส้ม (เขตชลประทาน) 151,711 15.91
IA407 มะม่วง (เขตชลประทาน) 415 0.04
IA411  กล้วย (เขตชลประทาน) 1,874 0.20
IA415  มะละกอ (เขตชลประทาน) 381 0.04
IA425  แก้วมังกร (เขตชลประทาน) 57 0.01
IA500  สวนผักร้าง (เขตชลประทาน) 214 0.02
IA501  พืชสวนผสม (เขตชลประทาน) 103 0.01
IA502  พืชผัก (เขตชลประทาน) 6,443 0.68
IA703  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก (เขตชลประทาน) 1,551 0.16
IA900  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง(เขตชลประทาน) 4,218 0.44
IA901  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม(เขตชลประทาน) 3,462 0.36
IA902  สถานที่เพาะเลี้ยงปลา(เขตชลประทาน) 1,430 0.15
IA903  สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง(เขตชลประทาน) 3,047 0.32
  พื้นที่เเหล่งน้ำ 7,480 0.78
W101  แม่น้ำลำคลอง 6,320 0.66
W202  บ่อน้ำในไร่นา 1,160 0.12
  พื้นที่เบ็ดเตล็ด 32,384 3.40
M2  พื้นที่ลุ่ม 31,431 3.30
M300  เหมืองเก่า 786 0.08
M304  บ่อดิน 167 0.02
รวม 953,660 100