สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดยะลา ปี พ.ศ.2543 (YALA)
 
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน เนื้อที่
ไร่ ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง              36,723 1.29
U1 ตัวเมืองและย่านการค้า 11,127 0.39
U201 หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ 22,415 0.79
U3 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 2,072 0.07
U401 สนามบิน 50 0.00
U5 ย่านอุตสาหกรรม 297 0.01
U502 โรงงานอุตสาหกรรม 373 0.01
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 210 0.01
U602 สนามกอล์ฟ 179 0.01
A พื้นที่เกษตรกรรม 1,736,274 61.45
  นาข้าว 101,223 3.58
A100 นาร้าง 15,086 0.53
A101 นาดำ 86,137 3.05
  ไม้ยืนต้น 1,514,812 53.62
A301 ไม้ยืนต้นผสม 204 0.01
A302 ยางพารา 1,514,403 53.60
A303 ปาล์มน้ำมัน 46 0.00
A304 ยูคาลิปตัส 159 0.01
  ไม้ผล 119,365 4.22
A401 ไม้ผลผสม 116,616 4.13
A402 ส้ม 79 0.00
A403 ทุเรียน 2,256 0.08
A405 มะพร้าว 414 0.01
  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 874 0.03
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 874 0.03
F พื้นที่ป่าไม้ 989,794 35.03
F100 ป่าไม่ผลัดใบเสื่อมโทรม 15,242 0.54
F101 ป่าดิบชื้น 973,340 34.45
F105 ป่าบึงหรือป่าพรุ 1,212 0.04
W พื้นที่แหล่งน้ำ 43,484 1.54
W101 แม่น้ำลำคลอง 10,436 0.37
W102 ทะเลสาบ บึง 3,901 0.14
W201 อ่างเก็บน้ำ 29,147 1.03
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 19,399 0.69
M101 ทุ่งหญ้า 1,207 0.04
M102 ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม 9,558 0.34
M2 พื้นที่ลุ่ม 6,928 0.25
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 369 0.01
M301 เหมืองแร่ 1,204 0.04
M404 ที่ทิ้งขยะ 133 0.01
รวม      2,825,674              100