สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2543 (TRANG)
 
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน เนื้อที่
ไร่ ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 70,818 2.30
U1  ตัวเมืองและย่านการค้า 7,947 0.26
U201  หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ 55,419 1.80
U202  หมู่บ้านบนพื้นที่สูง 105 0.00
U3  สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 4,764 0.16
U401  สนามบิน 113 0.00
U502  โรงงานอุตสาหกรรม 1,621 0.05
U601  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 370 0.01
U602  สนามกอล์ฟ 215 0.01
U603  สุสาน,ป่าช้า 264 0.01
A พื้นที่เกษตรกรรม 2,040,317 66.39
  นาข้าว 176,402 5.74
A100  นาร้าง 58,456 1.90
A101  นาดำ 117,741 3.83
A102  นาหว่าน 205 0.01
  ไม้ยืนต้น 1,795,697 58.43
A301  ไม้ยืนต้นผสม 28 0.00
A302  ยางพารา 1737042 56.52
A303  ปาล์มน้ำมัน 57,664 1.88
A306  สะเดา 84 0.00
A312  กาแฟ 879 0.03
  ไม้ผล 29,361 0.95
A401  ไม้ผลผสม 23164 0.75
A403  ทุเรียน 658 0.02
A405  มะพร้าว 5223 0.17
A408  มะม่วงหิมพานต์ 316 0.01
  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 2566 0.08
A701  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 2,566 0.08
  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 36,126 1.18
A903  สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 36,126 1.18
  เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 165 0.01
A0 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 165 0.01
F พื้นที่ป่าไม้ 861,117 28.02
F100  ป่าไม่ผลัดใบเสื่อมโทรม 63,828 2.08
F101  ป่าดิบชื้น 588,698 19.16
F105  ป่าบึงหรือป่าพรุ 1,574 0.05
F106  ป่าชายเลน 205,600 6.69
F302  สน 435 0.01
F304  ยูคาลิปตัส 982 0.03
W พื้นที่แหล่งน้ำ 52,648 1.71
W101  แม่น้ำลำคลอง 50,489 1.64
W102  ทะเลสาบ บึง 630 0.02
W201  อ่างเก็บน้ำ 1,529 0.05
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 48,549 1.58
M101  ทุ่งหญ้า 9,401 0.31
M102  ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม 17,257 0.56
M2  พื้นที่ลุ่ม 14,855 0.48
M300  เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 6,267 0.20
M303  บ่อทราย 131 0.00
M304  บ่อดิน 142 0.01
M402  หาดทราย 496 0.02
  รวม 3,073,449 100