สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดระนอง  ปี พ.ศ. 2543 (RANONG)
 
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
ไร่ ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง           37,879 1.84
U1   ตัวเมืองและย่านการค้า 9,484 0.46
U201  หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ 19,298 0.94
U3   สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 6,762 0.33
U401   สนามบิน 2,335 0.11
A พื้นที่เกษตรกรรม 400,320 19.41
  นาข้าว 17,040 0.83
A100   นาร้าง 307 0.01
A101   นาดำ 15,577 0.76
A102   นาหว่าน 1,156 0.06
  พืชไร่ 720 0.04
A216   ข้าวไร่ 556 0.03
A220   แตงโม 164 0.01
  ไม้ยืนต้น         220,216 10.67
A301   ไม้ยืนต้นผสม 289 0.01
A302  ยางพารา 178,003 8.63
A303   ปาล์มน้ำมัน 12,086 0.58
A305   สัก 164 0.01
A311   ไม้ชายเลน 288 0.01
A312   กาแฟ 29,386 1.43
  ไม้ผล 144,683 7.01
A401  ไม้ผลผสม 122,869 5.96
A403   ทุเรียน 233 0.01
A405   มะพร้าว 6,841 0.33
A408   มะม่วงหิมพานต์ 14,740 0.71
  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 17,661 0.86
A703   โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 219 0.01
A903   สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 17,442 0.85
F พื้นที่ป่าไม้ 1,567,668 76.06
F100   ป่าไม่ผลัดใบเสื่อมโทรม 93,632 4.54
F101   ป่าดิบชื้น 1,287,482 62.46
F105   ป่าบึงหรือป่าพรุ 335 0.02
F106   ป่าชายเลน 163,947 7.95
F107   ป่าชายหาด 184 0.01
F200   ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม 193 0.01
F301   สวนป่าผสม 17,876 0.87
F302   สน 818 0.04
F304   ยูคาลิปตัส 114 0.01
F307   สนประดิพัทธ์ 1,248 0.06
F308   กระถิน 1,570 0.08
F311   ไม้ชายเลน 269 0.01
W พื้นที่แหล่งน้ำ 18,549 0.90
W101   แม่น้ำลำคลอง 18,506 0.9
W102  ทะเลสาบ บึง 43 0.00
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 36,862 1.79
M101   ทุ่งหญ้า 8,038 0.39
M102   ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม 4,543 0.22
M103   ไผ่ 981 0.05
M300   เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 22,427 1.09
M402   หาดทราย 512 0.02
M403   ที่หินโผล่ 361 0.02
รวม 2,061,278 100