สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดภูเก็ต  ปี พ.ศ. 2543 (PHUKET)
 
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน เนื้อที่
ไร่ ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง             47,821 14.08
U1   ตัวเมืองและย่านการค้า 18,939 5.58
U200   โครงการที่ดินจัดสรร 379 0.11
U201  หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ 18,068 5.32
U3   สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 1,747 0.52
U401   สนามบิน 1,540 0.45
U404   ท่าเรือ 316 0.09
U502   โรงงานอุตสาหกรรม 320 0.09
U601  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 3,826 1.13
U602   สนามกอล์ฟ 2,686 0.79
A พื้นที่เกษตรกรรม           192,166              56.62
  นาข้าว             11,929 3.51
A100  นาร้าง 4,045 1.19
A101  นาดำ 7,884 2.32
  ไม้ยืนต้น           154,037 45.38
A302  ยางพารา 153,922 45.35
A305   สัก 115 0.03
  ไม้ผล             19,293 5.69
A401   ไม้ผลผสม 3,647 1.08
A405  มะพร้าว 15,646 4.61
  พืชสวน                   54 0.02
A502   พืชผัก 54 0.02
  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์                   19 0.01
A7   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 19 0.01
  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ              6,834 2.01
A900   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 35 0.01
A903   สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 6,799 2.00
F พื้นที่ป่าไม้             73,279 21.60
F100   ป่าไม่ผลัดใบเสื่อมโทรม 2,970 0.88
F101  ป่าดิบชื้น 56,284 16.58
F106   ป่าชายเลน 12,576 3.71
F107   ป่าชายหาด 1,449 0.43
W พื้นที่แหล่งน้ำ                 718 0.21
W201   อ่างเก็บน้ำ 718 0.21
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด             25,412 7.49
M102   ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม 297 0.09
M2   พื้นที่ลุ่ม 2,367 0.7
M300   เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 20,447 6.03
M304   บ่อดิน 861 0.25
M402   หาดทราย 1,440 0.42
  รวม       339,396             100