สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดพัทลุง ปี พ.ศ. 2543 (PHATHALUNG)
 
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน เนื้อที่
ไร่ ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งก่อสร้าง 22,360 1.04
U1  ตัวเมืองและย่านการค้า 607 0.03
U200  โครงการที่ดินจัดสรร 82 0
U201  หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ 19,451 0.91
U3  สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 2,115 0.1
U602  สนามกอล์ฟ 105 0
A พื้นที่เกษตรกรรม 1,450,962 67.80
  นาข้าว 569,706 26.62
A100  นาร้าง 3,317 0.15
A101  นาดำ 310,929 14.53
A102  นาหว่าน 255,460 11.94
  พืชไร่ผสม 136 0.01
A201  พืชไร่ผสม 136 0.01
  ไม้ยืนต้น 735,609 34.37
A302  ยางพารา 735,227 34.35
A303  ปาล์มน้ำมัน 148 0.01
A305  สัก 234 0.01
  ไม้ผล 58,867 2.75
A401  ไม้ผลผสม 54,569 2.55
A405  มะพร้าว 4,134 0.19
A408  มะม่วงหิมพานต์ 164 0.01
  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 87 0
A702  โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า 87 0
  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 5,293 0.25
A903  สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 5,293 0.25
  พื้นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทาน                 81,264 3.8
IA101  นาดำ(เขตชลประทาน) 12 0
IA102  นาหว่าน(เขตชลประทาน) 75,902 3.55
IA302  ยางพารา(เขตชลประทาน) 28 0
IA401  ไม้ผลผสม(เขตชลประทาน) 5,322 0.25
F พื้นที่ป่าไม้ 359,208 16.78
F100  ป่าไม่ผลัดใบเสื่อมโทรม 9,050 0.42
F101  ป่าดิบชื้น 312,029 14.58
F105  ป่าบึงหรือป่าพรุ 37,881 1.77
F106  ป่าชายเลน 93 0
F107  ป่าชายหาด 155 0.01
W พื้นที่น้ำ 263,167 12.3
W101  แม่น้ำลำคลอง 32,726 1.53
W102  ทะเลสาบ บึง 227,228 10.62
W201  อ่างเก็บน้ำ 3,071 0.14
W202  บ่อน้ำในไร่นา 142 0.01
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 44,599 2.08
M101  ทุ่งหญ้า 2,712 0.13
M102  ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม 1,114 0.05
M2  พื้นที่ลุ่ม 39,999 1.87
M302  บ่อลูกรัง 690 0.03
M402  หาดทราย 84 0.00
  รวม 2,140,296 100