สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดพังงา  ปี พ.ศ. 2543 (PHANGNGA)
 
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่  ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง           34,823 1.33
U1   ตัวเมืองและย่านการค้า                 4,141 0.16
U201  หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ               22,265 0.85
U3   สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                 6,153 0.24
U502   โรงงานอุตสาหกรรม                 1,372 0.05
U601   สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                     298 0.01
U602   สนามกอล์ฟ                     594 0.02
A พื้นที่เกษตรกรรม      1,173,491 45.01
  นาข้าว           37,884 1.45
A100  นาร้าง               20,181 0.77
A101   นาดำ               15,023 0.58
A102   นาหว่าน                 2,680 0.10
  ไม้ยืนต้น      1,008,304 38.68
A300  ไม้ยืนต้น                     378 0.01
A301  ไม้ยืนต้นผสม                 1,483 0.06
A302  ยางพารา             960,452 36.84
A303  ปาล์มน้ำมัน               45,296 1.74
A304   ยูคาลิปตัส                     194 0.01
A306   สะเดา                     190 0.01
A312   กาแฟ                     311 0.01
  ไม้ผล           90,338 3.46
A401  ไม้ผลผสม               55,400 2.13
A403   ทุเรียน                       95 0.00
A404   เงาะ                     818 0.03
A405  มะพร้าว               31,641 1.21
A408  มะม่วงหิมพานต์                 2,384 0.09
  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ           32,597 1.25
A901   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                     362 0.01
A903  สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง               32,235 1.24
  พื้นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทาน             4,368 0.17
IA401   ไม้ผลผสม(เขตชลประทาน)                 4,125 0.16
IA404   เงาะ(เขตชลประทาน)                     243 0.01
F พื้นที่ป่าไม้      1,253,735 48.10
F100   ป่าไม่ผลัดใบเสื่อมโทรม               24,385 0.94
F101   ป่าดิบชื้น             923,510 35.43
F105   ป่าบึงหรือป่าพรุ                 2,173 0.08
F106   ป่าชายเลน             284,210 10.90
F200   ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม                     705 0.03
F201  ป่าเบญจพรรณ                 6,424 0.25
F301   สวนป่าผสม               10,209 0.39
F302   สน                     131 0.00
F304   ยูคาลิปตัส                     137 0.01
F306   สะเดา                 1,171 0.04
F307   สนประดิพัทธ์                     680 0.03
W พื้นที่แหล่งน้ำ             3,859 0.14
W101   แม่น้ำลำคลอง                 3,211 0.12
W102   ทะเลสาบ บึง                       38 0.00
W201   อ่างเก็บน้ำ                     539 0.02
W202   บ่อน้ำในไร่นา                       71 0.00
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด         140,901 5.42
M101   ทุ่งหญ้า                 1,319 0.05
M102  ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม               33,759 1.30
M103   ไผ่                 1,265 0.05
M2   พื้นที่ลุ่ม                 1,180 0.05
M300  เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า               76,180 2.92
M301   เหมืองแร่                     208 0.01
M402   หาดทราย               26,990 1.04
  รวม    2,606,809 100