สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดปัตตานี  ปี พ.ศ. 2543 (PATTANI)
 
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน เนื้อที่
ไร่ ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง              51,145 4.22
U1 ตัวเมืองและย่านการค้า 9,711 0.8
U201 หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ 37,641 3.1
U3 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 2,612 0.22
U401 สนามบิน 306 0.03
U5 ย่านอุตสาหกรรม 73 0.01
U502 โรงงานอุตสาหกรรม 629 0.05
U601 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 173 0.01
A พื้นที่เกษตรกรรม 982,567 81.02
  นาข้าว 378,831 31.24
A100 นาร้าง 57,581 4.75
A101 นาดำ 321,250 26.49
  ไม้ยืนต้น 369,270 30.44
A302 ยางพารา 365,169 30.11
A304 ยูคาลิปตัส 543 0.04
A305 สัก 422 0.03
A308 กระถิน 3,136 0.26
  ไม้ผล 220,520 18.19
A401 ไม้ผลผสม 101,173 8.34
A405 มะพร้าว 117,103 9.66
A408 มะม่วงหิมพานต์ 2,244 0.19
  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 13,946 1.15
A900 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 1,490 0.12
A902 สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 391 0.03
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 12,065 1
F พื้นที่ป่าไม้ 67,441 5.55
F100 ป่าไม่ผลัดใบเสื่อมโทรม 7,443 0.61
F101 ป่าดิบชื้น 30,246 2.49
F105 ป่าบึงหรือป่าพรุ 14,696 1.21
F106 ป่าชายเลน 15,056 1.24
W พื้นที่แหล่งน้ำ 21,825 15
W101 แม่น้ำลำคลอง 19,657 1.62
W102 ทะเลสาบ บึง 1,260 0.1
W201 อ่างเก็บน้ำ 908 0.08
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 89,744 15
M101 ทุ่งหญ้า 847 0.07
M102 ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม 42,957 3.54
M2 พื้นที่ลุ่ม 35,525 2.93
M304 บ่อดิน 440 0.04
M401 นาเกลือ 2,384 0.2
M402 หาดทราย 7,481 0.62
M404 ที่ทิ้งขยะ 110 0.01
รวม 1,212,722 100