สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดนราธิวาส ปี พ.ศ. 2543 (NARATHIWAT)
 
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน เนื้อที่
ไร่ ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง              70,181 2.50
U1 ตัวเมืองและย่านการค้า 6,527 0.23
U201 หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ 56,555 2.02
U3 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 6,233 0.22
U401 สนามบิน 486 0.02
U602 สนามกอล์ฟ 380 0.01
A พื้นที่เกษตรกรรม          1,751,451                62.60
  นาข้าว 226,558 8.10
A100 นาร้าง 28,892 1.03
A101 นาดำ 197,666 7.07
  ไม้ยืนต้น 1,340,702 47.92
A301 ไม้ยืนต้นผสม 90 0.00
A302 ยางพารา 1,339,350 47.88
A303 ปาล์มน้ำมัน 1,151 0.04
A304 ยูคาลิปตัส 111 0.00
  ไม้ผล             179,918 6.43
A401 ไม้ผลผสม 129,869 4.64
A402 ส้ม 209 0.01
A403 ทุเรียน 1,344 0.05
A405 มะพร้าว 48,157 1.72
A408 มะม่วงหิมพานต์ 339 0.01
  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 262 0.01
A701 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 262 0.01
  สถานที่เพาะเลี้ยงน้ำ 326 0.01
A903 สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 326 0.01
  พื้นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทาน                3,685 0.13
A0 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 3,685 0.13
F พื้นที่ป่าไม้ 862,210 30.83
F100 ป่าไม่ผลัดใบเสื่อมโทรม 163,468 5.84
F101 ป่าดิบชื้น 577,607 20.65
F105 ป่าบึงหรือป่าพรุ 118,276 4.23
F106 ป่าชายเลน 2,710 0.10
F301 สวนป่าผสม 149 0.01
W พื้นที่แหล่งน้ำ 20,876 0.75
W101 แม่น้ำลำคลอง 18,741 0.67
W102 ทะเลสาบ บึง 241 0.01
W201 อ่างเก็บน้ำ 1,894 0.07
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 92,426 3.32
M101 ทุ่งหญ้า 2,664 0.10
M102 ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม 22,441 0.80
M2 พื้นที่ลุ่ม 58,406 2.09
M300 เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 1,024 0.04
M302 บ่อลูกรัง 1,266 0.05
M304 บ่อดิน 591 0.02
M402 หาดทราย 6,034 0.22
รวม 2,797,144 100