สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปี พ.ศ. 2543 (NAKHON SITHAMMARAT)
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่  ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง           201,027 3.24
U1  ตัวเมืองและย่านการค้า                 20,273 0.33
U201  หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ               152,345 2.45
U3  สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                 23,886 0.38
U401  สนามบิน                    2,238 0.04
U502  โรงงานอุตสาหกรรม                    1,132 0.02
U601  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                    1,153 0.02
A พื้นที่เกษตรกรรม        4,234,655 68.16
  นาข้าว        1,060,954 17.08
A100  นาร้าง               217,672 3.50
A101  นาดำ               441,496 7.11
A102  นาหว่าน               401,786 6.47
  พืชไร่              9,114 0.15
A208  ถั่วเขียว                    9,114 0.15
  ไม้ยืนต้น        2,309,611 37.17
A301  ไม้ยืนต้นผสม                 14,765 0.24
A302  ยางพารา            2,275,765 36.62
A303  ปาล์มน้ำมัน                    6,471 0.10
A308  กระถิน                       452 0.01
A312  กาแฟ                 12,158 0.20
  ไม้ผล           544,069 8.76
A401  ไม้ผลผสม               422,652 6.80
A402  ส้ม                       956 0.02
A403  ทุเรียน                       480 0.01
A404  เงาะ                         44 0.00
A405  มะพร้าว               119,937 1.93
  ไร่หมุนเวียน                 187 0.00
A600  ไร่ร้าง                         68 0.00
A601  ไร่หมุนเวียนผสม                       119 0.00
  พืชน้ำ                 120 0.00
A801  พืชน้ำผสม                       120 0.00
  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ           176,995 2.85
A900  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                 92,770 1.49
A901  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                 17,849 0.29
A903  สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                 66,376 1.07
  พื้นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทาน           133,605 2.15
IA101  นาดำ(เขตชลประทาน)                 37,284 0.60
IA102  นาหว่าน(เขตชลประทาน)                 57,159 0.92
IA302  ยางพารา(เขตชลประทาน)                 25,893 0.42
IA401  ไม้ผลผสม(เขตชลประทาน)                 13,269 0.21
F พื้นที่ป่าไม้        1,428,340 22.97
F100  ป่าไม่ผลัดใบเสื่อมโทรม               116,367 1.87
F101  ป่าดิบชื้น            1,016,036 16.35
F102  ป่าดิบแล้ง                    6,655 0.11
F105  ป่าบึงหรือป่าพรุ               198,756 3.20
F106  ป่าชายเลน                 57,366 0.92
F107  ป่าชายหาด                       310 0.00
F301  สวนป่าผสม                 30,109 0.48
F308  กระถิน                    1,960 0.03
F311  ไม้ชายเลน                       781 0.01
W พื้นที่แหล่งน้ำ             39,118 0.64
W101  แม่น้ำลำคลอง                 23,372 0.38
W102  ทะเลสาบ บึง                       527 0.01
W201  อ่างเก็บน้ำ                 14,877 0.24
W202  บ่อน้ำในไร่นา                       342 0.01
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด           310,924 4.99
M101  ทุ่งหญ้า                 33,773 0.54
M102  ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม                 38,418 0.62
M2  พื้นที่ลุ่ม               230,680 3.71
M300  เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                    3,943 0.06
M301  เหมืองแร่                    2,135 0.03
M302  บ่อลูกรัง                    1,211 0.02
M303  บ่อทราย                       583 0.01
M304  บ่อดิน                         44 0.00
M403  ที่หินโผล่                       137 0.00
  รวม     6,214,064 100