สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. 2543 (KRABI)
 
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน เนื้อที่
ไร่ ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง             36,702 1.24
U1  ตัวเมืองและย่านการค้า 5,085 0.17
U201  หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ 24986 0.85
U3  สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 3864 0.13
U4  สถานีคมนาคม 69 0.00
U401  สนามบิน 859 0.03
U502  โรงงานอุตสาหกรรม 479 0.02
U601  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 416 0.01
U602  สนามกอล์ฟ 944 0.03
A พื้นที่เกษตรกรรม         2,139,443              72.72
  นาข้าว 58,273 1.98
A100  นาร้าง 17064 0.58
A101  นาดำ    
  ไม้ยืนต้น        2,001,833 68.04
A301  ไม้ยืนต้นผสม 4800 0.16
A302  ยางพารา 1398987 47.55
A303  ปาล์มน้ำมัน 571734 19.43
A304  ยูคาลิปตัส 149 0.01
A306  สะเดา 153 0.01
A312  กาแฟ 26,010 0.88
  ไม้ผล 46,985 1.60
A401  ไม้ผลผสม 39768 1.35
A403  ทุเรียน 92 0.00
A405  มะพร้าว 6,939 0.24
A408  มะม่วงหิมพานต์ 186 0.01
  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 482 0.02
A701  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 482 0.02
  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ             31,788 1.08
A903  สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                 31,788 1.08
  พื้นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทาน 82 0.00
IA102  นาหว่าน(เขตชลประทาน) 82 0.00
F พื้นที่ป่าไม้           681,825 23.16
F100  ป่าไม่ผลัดใบเสื่อมโทรม 26,827 0.91
F101  ป่าดิบชื้น 374,434 12.72
F105  ป่าบึงหรือป่าพรุ 19969 0.68
F106  ป่าชายเลน 240,542 8.17
F200  ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม 3,298 0.11
F201  ป่าเบญจพรรณ 3333 0.11
F301  สวนป่าผสม 10,610 0.36
F304  ยูคาลิปตัส 2,812 0.10
W พื้นที่แหล่งน้ำ 40,930 1.40
W101  แม่น้ำลำคลอง 36,395 1.24
W102  ทะเลสาบ บึง 1,357 0.05
W201  อ่างเก็บน้ำ 3,041 0.10
W202  บ่อน้ำในไร่นา 137 0.01
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 43,920 1.48
M101  ทุ่งหญ้า 1,159 0.04
M102  ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม 39,437 1.34
M2  พื้นที่ลุ่ม 710 0.02
M300  เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า 1,859 0.06
M302  บ่อลูกรัง 64 0.00
M402  หาดทราย 691 0.02
รวม 2,942,820 100