สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดชุมพร  ปี พ.ศ. 2543 (CHUMPHON)
 
สัญลักษณ์ ประภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่  ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง           92,495 2.46
U1   ตัวเมืองและย่านการค้า                 8,020 0.21
U201  หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ               70,282 1.87
U3   สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                 8,536 0.23
U401   สนามบิน                 4,635 0.12
U502   โรงงานอุตสาหกรรม                     391 0.01
U602   สนามกอล์ฟ                     631 0.02
A พื้นที่เกษตรกรรม      2,385,029 63.51
  นาข้าว         194,398 5.17
A100  นาร้าง               33,858 0.90
A101  นาดำ             160,540 4.27
  พืชไร่           11,864 0.32
A205  สับปะรด                 2,224 0.06
A216  ข้าวไร่                 9,640 0.26
  ไม้ยืนต้น      1,253,485 33.38
A301  ไม้ยืนต้นผสม             171,191 4.56
A302  ยางพารา             589,308 15.69
A303  ปาล์มน้ำมัน             241,718 6.44
A307   สนประดิพัทธ์                 1,404 0.04
A308   กระถิน                       85 0.00
A312  กาแฟ             249,779 6.65
  ไม้ผล         879,027 23.41
A401  ไม้ผลผสม             680,962 18.13
A402   ส้ม                 1,373 0.04
A403   ทุเรียน                     578 0.02
A405  มะพร้าว             196,114 5.22
  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์             2,756 0.07
A701   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                 2,554 0.07
A703  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                     141 0.00
A704   โรงเรือนเลี้ยงสุกร                       61 0.00
  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ           43,499 1.16
A903   สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง               42,285 1.13
A904   สถานที่เพาะเลี้ยงปู หอย                 1,214 0.03
F พื้นที่ป่าไม้      1,150,683 30.64
F100  ป่าไม่ผลัดใบเสื่อมโทรม             148,852 3.96
F101  ป่าดิบชื้น             908,422 24.19
F105  ป่าบึงหรือป่าพรุ                 9,316 0.25
F106   ป่าชายเลน               49,240 1.31
F301   สวนป่าผสม               34,853 0.93
W พื้นที่แหล่งน้ำ             8,067 0.21
W101   แม่น้ำลำคลอง                 7,893 0.21
W201   อ่างเก็บน้ำ                       53 0.00
W202   บ่อน้ำในไร่นา                     121 0.00
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด         119,356 3.18
M102  ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม               94,627 2.52
M2   พื้นที่ลุ่ม               14,114 0.38
M300   เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                 8,626 0.23
M301   เหมืองแร่                 1,762 0.05
M302   บ่อลูกรัง                     117 0.00
M304   บ่อดิน                     110 0.00
  รวม    3,755,630 100