สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดตาก  ปี  2543 (TAK)
 
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน                     เนื้อที่ 
 ไร่  ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง           90,655 0.88
U1   ตัวเมืองและย่านการค้า               14,741 0.14
U200   โครงการที่ดินจัดสรร                     313 0.00
U201  หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ               40,662 0.40
U202   หมู่บ้านบนพื้นที่สูง               18,228 0.18
U3   สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ               13,689 0.13
U4   สถานีคมนาคม                     540 0.01
U401   สนามบิน                     340 0.00
U502   โรงงานอุตสาหกรรม                     948 0.01
U6   อื่นๆ                     155 0.00
U604   ศูนย์อพยพ                 1,039 0.01
A พื้นที่เกษตรกรรม      1,822,575             17.78
  นาข้าว         443,777 4.33
A101  นาดำ             443,771 4.33
A102   นาหว่าน                         6 0.00
  พืชไร่         630,360 6.15
A201  พืชไร่ผสม               55,004 0.54
A202  ข้าวโพด             560,517 5.47
A203  อ้อย               14,364 0.14
A216  ข้าวไร่                     475 0.00
  ไม้ยืนต้น            13,553 0.13
A301  ไม้ยืนต้นผสม               12,598 0.12
A304   ยูคาลิปตัส                     597 0.01
A318   จามจุรี                     358 0.00
  ไม้ผล           34,795 0.34
A401  ไม้ผลผสม               33,014 0.32
A402   ส้ม                     163 0.00
A407   มะม่วง                       54 0.00
A411  กล้วย                 1,564 0.02
  พืชสวน           14,419 0.14
A502  พืชผัก               14,419 0.14
  ไร่หมุนเวียน          685,671 6.69
A600   ไร่ร้าง(ไร่หมุนเวียน)             260,172 2.54
A601  ไร่หมุนเวียนผสม             225,250 2.20
A602  ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)               88,172 0.86
A610   ถั่วลิสง(ไร่หมุนเวียน)                     213 0.00
A612   ถั่วดำ ถั่วแดง(ไร่หมุนเวียน)                       29 0.00
A616  ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)             110,373 1.08
A623   กะหล่ำปลี(ไร่หมุนเวียน)                 1,462 0.01
F พื้นที่ป่าไม้      7,954,095 77.58
F100  ป่าไม่ผลัดใบเสื่อมโทรม             182,463 1.78
F102   ป่าดิบแล้ง         1,035,732 10.10
F103  ป่าดิบเขา         1,310,044 12.78
F104  ป่าสนเขา                 2,243 0.02
F200  ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม             591,440 5.77
F201  ป่าเบญพรรณ         3,810,845 37.16
F202  ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง             910,270 8.88
F301   สวนป่าผสม               27,320 0.27
F302   สน                 4,823 0.05
F305   สัก               78,915 0.77
W พื้นที่แหล่งน้ำ         138,124 1.34
W101   แม่น้ำลำคลอง               28,925 0.28
W102   ทะเลสาบ บึง                 3,154 0.03
W201   อ่างเก็บน้ำ             106,001 1.03
W202   บ่อน้ำในไร่นา                       44 0.00
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด         248,707 2.42
M102  ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม             235,905 2.30
M103   ไผ่                     342 0.00
M2   พื้นที่ลุ่ม                 8,815 0.09
M301   เหมืองแร่                 2,354 0.02
M402  หาดทราย                 1,291 0.01
  รวม  10,254,156            100