สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดเพชรบูรณ์  ปี  2543 (PHETCHABUN)
 
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน เนื้อที่
ไร่  ร้อยละ 
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง      145,810          1.85
U1   ตัวเมืองและย่านการค้า               16,594 0.21
U200   โครงการที่ดินจัดสรร                  1,196 0.02
U201   หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ               82,001 1.04
U3   สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ               28,095 0.35
U401   สนามบิน                  2,788 0.04
U5   ย่านอุสาหกรรม                     515 0.01
U502   โรงงานอุตสาหกรรม                  1,869 0.02
U601   สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ               12,614 0.16
U603   สุสาน,ป่าช้า                     138 0.00
A พื้นที่เกษตรกรรม       4,498,738            56.81
  นาข้าว       1,881,465 23.76
A100   นาร้าง                  2,425 0.03
A101  นาดำ          1,373,549 17.35
A102  นาหว่าน             505,491 6.38
  พืชไร่       2,052,039 25.91
A200   ไร่ร้าง                  1,540 0.02
A201  พืชไร่ผสม             242,130 3.06
A202   ข้าวโพด          1,534,779 19.38
A203  อ้อย             118,104 1.49
A204  มันสำปะหลัง               48,504 0.61
A206  ยาสูบ                  3,863 0.05
A208   ถั่วเขียว                       13 0.00
A215   งา                  1,795 0.02
A216  ข้าวไร่               34,229 0.43
A222   ขิง               65,345 0.83
A223   กะหล่ำปลี                     321 0.00
A229   พริก                  1,416 0.02
  ไม้ยืนต้น            57,961 0.73
A301   ไม้ยืนต้นผสม                  9,564 0.12
A304   ยูคาลิปตัส               21,087 0.27
A305   สัก               23,065 0.29
A306   สะเดา                     385 0.00
A307   สนประดิพัทธ์                     168 0.00
A314   หม่อน                  3,692 0.05
  ไม้ผล         387,321 4.89
A401  ไม้ผลผสม             165,842 2.09
A402   ส้ม                  2,165 0.03
A407  มะม่วง               43,541 0.55
A412  มะขาม             175,484 2.22
A421   ระกำ  สละ                     289 0.00
  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์             5,061 0.07
A701   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                  2,169 0.03
A702   โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือและม้า                     644 0.01
A703   โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                  2,248 0.03
  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ             2,981 0.04
A902   สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                  2,981 0.04
  พื้นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทาน         111,910 1.41
AO   เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                     795 0.01
IA101   นาดำ(เขตชลประทาน)             102,039 1.29
IA201   พืชไร่ผสม(เขตชลประทาน)                     264 0.00
IA202   ข้าวโพด(เขตชลประทาน)                       97 0.00
IA206   ยาสูบ (เขตชลประทาน)                  3,483 0.04
IA401   ไม้ผลผสม (เขตชลประทาน)                  3,929 0.05
IA412   มะขาม (เขตชลประทาน)                  1,303 0.02
F พื้นที่ป่าไม้       3,027,516 38.25
F100  ป่าไม่ผลัดใบเสื่อมโทรม               95,565 1.21
F102   ป่าดิบแล้ง             203,906 2.58
F200   ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม          1,740,395 21.98
F201  ป่าเบญจพรรณ             859,036 10.85
F202   ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง                  2,296 0.03
F301   สวนป่าผสม               66,906 0.84
F304   ยูคาลิปตัส                     400 0.01
F305   สวนสัก               58,087 0.73
F308   กระถิน                     413 0.01
F309   ประดู่                     512 0.01
W พื้นที่แหล่งน้ำ           10,062 0.12
W101   แม่น้ำลำคลอง                  1,772 0.02
W102   ทะเลสาบ,บึง                  1,778 0.02
W201   อ่างเก็บน้ำ                  3,467 0.04
W202   บ่อน้ำในไร่นา                  3,045 0.04
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด         235,634 2.97
M1   ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                     196 0.00
M101   ทุ่งหญ้า                  9,052 0.11
M102  ไม้พุ่มหรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม             224,730 2.84
M2   พื้นที่ลุ่ม                     405 0.01
M302   บ่อลูกรัง                       64 0.00
M304   บ่อดิน                  1,187 0.01
  รวม    7,917,760           100