สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปี 2543 (MAE HONG SON) 
 
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่  ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง           34,168 0.43
U1 ตัวเมืองและย่านการค้า               11,695 0.15
U201 หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ                 8,141 0.10
U202 หมู่บ้านบนพื้นที่สูง               10,102 0.13
U3 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                 2,589 0.03
U401 สนามบิน                 1,641 0.02
A พื้นที่เกษตรกรรม         753,354 9.50
  นาข้าว         174,401 2.20
A101 นาดำ             174,401 2.20
  พืชไร่           57,045 0.72
A201 พืชไร่ผสม               22,648 0.29
A202 ข้าวโพด                       38 0.00
A209 ถั่วเหลือง               34,359 0.43
  ไม้ผล               861 0.01
A401 ไม้ผลผสม                     286 0.00
A423 ไม้ผลเมืองหนาว                     575 0.01
  ไร่หมุนเวียน         521,047 6.57
A600 ไร่ร้าง(ไร่หมุนเวียน)             222,949 2.81
A601 ไร่หมุนเวียนผสม               20,621 0.26
A602 ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)                 8,689 0.11
A609 ถั่วเหลือง(ไร่หมุนเวียน)               30,932 0.39
A616 ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)             207,687 2.62
A623 กระหล่ำปลี(ไร่หมุนเวียน)               30,169 0.38
F พื้นที่ป่าไม้      7,137,708 90.06
F100 ป่าไม่ผลัดใบเสื่อมโทรม               11,742 0.15
F101 ป่าดิบชื้น                     510 0.01
F103 ป่าดิบเขา             900,611 11.36
F104 ป่าสนเขา             276,342 3.49
F200 ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม             109,451 1.38
F201 ป่าเบญจพรรณ         3,023,658 38.15
F202 ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง         2,711,518 34.21
F301 สวนป่าผสม               18,380 0.23
F302 สน               85,496 1.08
W พื้นที่แหล่งน้ำ               557 0.01
W201 อ่างเก็บน้ำ                     557 0.01
  รวม    7,925,787            100