สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดลำพูน  ปี  2543 (LAMPHUN) 
 
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่  ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง           92,646 3.27
U1   ตัวเมืองและย่านการค้า                 5,465 0.19
U200   โครงการที่ดินจัดสรร                 5,023 0.18
U201   หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ               74,727 2.65
U202   หมู่บ้านบนพื้นที่สูง                     668 0.02
U3   สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ                     718 0.02
U501   นิคมอุตสาหกรรม                 2,918 0.10
U502   โรงงานอุตสาหกรรม                 1,304 0.05
U601   สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                     714 0.02
U602   สนามกอล์ฟ                 1,109 0.04
A พื้นที่เกษตรกรรม         702,159             24.94
  นาข้าว         290,536 10.32
A100   นาร้าง               14,909 0.53
A101   นาดำ             275,627 9.79
  พืชไร่         140,298 4.99
A201   พืชไร่ผสม               51,741 1.84
A202   ข้าวโพด               86,918 3.09
A209  ถั่งเหลือง                 1,147 0.04
A210  ถั่วลิสง                     492 0.02
  ไม้ผล         231,639 8.22
A401  ไม้ผลผสม               12,150 0.43
A413  ลำไย             219,489 7.79
  ไร่หมุนเวียน            39,586 1.41
A600   ไร่ร้าง(ไร่หมุนเวียน)               35,669 1.27
A601  ไร่หมุนเวียนผสม                 3,468 0.12
A602  ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)                     228 0.01
A616  ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)                     221 0.01
  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์               100 0.00
A702   โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                     100 0.00
F พื้นที่ป่าไม้      1,876,495 66.64
F100   ป่าไม่ผลัดใบเสื่อมโทรม                     874 0.03
F103   ป่าดิบเขา               38,812 1.38
F2   ป่าผลัดใบ                 1,041 0.04
F200  ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม             206,106 7.32
F201  ป่าเบญพรรณ             797,704 28.33
F202  ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง             820,297 29.13
F301   สวนป่าผสม               11,624 0.41
F305   สัก                       37 0.00
W พื้นที่แหล่งน้ำ           15,344 0.55
W101   แม่น้ำลำคลอง                 3,370 0.12
W102   ทะเลสาบ บึง                     179 0.01
W201   อ่างเก็บน้ำ               11,641 0.41
W202   บ่อน้ำในไร่นา                     154 0.01
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด         129,532 4.60
M102  ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม             116,849 4.15
M301   เหมืองแร่               12,418 0.44
M4  พื้นที่อื่นๆ                     265 0.01
  รวม    2,816,176            100