สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดลำปาง  ปี 2543 (LAMPANG)
 
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน เนื้อที่
 ไร่  ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง         179,515 2.30
U1  ตัวเมืองและย่านการค้า               30,253 0.39
U200  โครงการที่ดินจัดสรร                 1,145 0.02
U201  หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ             120,443 1.54
U202  หมู่บ้านบนพื้นที่สูง                 1,804 0.02
U3  สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ               19,706 0.25
U4  สถานีคมนาคม                     310 0.00
U5  ย่านอุตสาหกรรม                     363 0.01
U501  นิคมอุตสาหกรรม                     176 0.00
U502  โรงงานอุตสาหกรรม                 4,471 0.06
U602  สนามกอล์ฟ                     844 0.01
A พื้นที่เกษตรกรรม      1,230,927             15.69
  นาข้าว         616,006 7.86
A100  นาร้าง                 5,563 0.07
A101  นาดำ             610,443 7.79
  พืชไร่         398,894 5.09
A200  ไร่ร้าง                 5,782 0.07
A201  พืชไร่ผสม             183,242 2.34
A202  พืชไร่ผสม               52,706 0.67
A203  อ้อย             110,701 1.41
A205  สับปะรด               25,513 0.33
A206  ยาสูบ                 2,208 0.03
A207  ฝ้าย                     866 0.01
A210  ถั่วลิสง               14,616 0.19
A216  ข้าวไร่                 3,260 0.04
  ไม้ยืนต้น           46,905 0.60
A301  ไม้ยืนต้นผสม                 5,995 0.08
A318  จามจุรี               40,910 0.52
  ไม้ผล           56,642 0.72
A401  ไม้ผลผสม               35,845 0.46
A402  ส้ม                     234 0.00
A407  มะม่วง                     818 0.01
A411  กล้วย                 3,127 0.04
A412  มะขาม                 2,180 0.03
A413  ลำไย               14,394 0.18
A415  มะละกอ                       44 0.00
  พืชสวน             3,060 0.04
A502  พืชผัก                 3,060 0.04
  ไร่หมุนเวียน         109,080 1.38
A600  ไร่ร้าง(ไร่หมุนเวียน)               65,360 0.83
A601  ไร่หมุนเวียนผสม               31,583 0.40
A602  ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)                 2,460 0.03
A616  ข้าวไร่(ไร่หมุนเวียน)                 9,677 0.12
  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์               231 0.00
A701  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                     231 0.00
  สถานที่เเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ               109 0.00
A902  สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                     109 0.00
F พื้นที่ป่าไม้      5,897,412 75.29
F100  ป่าไม่ผลัดใบเสื่อมโทรม                     368 0.00
F103  ป่าดิบเขา             376,850 4.81
F200  ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม             855,517 10.92
F201  ป่าเบญจพรรณ         3,495,846 44.63
F202  ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง             907,538 11.59
F301  สวนป่าผสม             238,015 3.04
F305  สัก               23,278 0.30
W พื้นที่แหล่งน้ำ           36,688 0.48
W101  แม่น้ำลำคลอง                 9,437 0.13
W102  ทะเลสาบ บึง                 1,302 0.02
W201  อ่างเก็บน้ำ               25,706 0.33
W202  บ่อน้ำในไร่นา                     243 0.00
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด         489,184           6.24
M102  ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม             437,432 5.58
M2  พื้นที่ลุ่ม                 2,919 0.04
M301  เหมืองแร่               48,484 0.62
M302  บ่อลูกรัง                     349 0.00
  รวม    7,833,726            100