สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2543 (UBOL RATCHATHANI)
 
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน เนื้อที่
ไร่ ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง           282,918 2.88
U1  ตัวเมืองและย่านการค้า 43,878 0.45
U201  หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ 218,114 2.22
U3   สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 20,190 0.21
U401   สนามบิน 208 0.00
U502   โรงงานอุตสาหกรรม 528 0.00
A พื้นที่เกษตรกรรม 5,611,308 57.02
  นาข้าว        5,109,194 51.92
A101  นาดำ 5,109,142 51.92
A102   นาหว่าน 52 0.00
  พืชไร่ 376,395 3.82
A201  พืชไร่ผสม 347,665 3.53
A204  มันสำปะหลัง 28,730 0.29
  ไม้ยืนต้น 104,757 1.07
A301  พืชไร่ผสม 86,074 0.88
A302   ยางพารา 2,251 0.02
A304  ยูคาลิปตัส 16,432 0.17
  ไม้ผล 20,962 0.21
A401  ไม้ผลผสม 20,962 0.21
F พื้นที่ป่าไม้ 3,411,803 34.67
F100  ป่าไม่ผลัดใบเสื่อมโทรม 45,193 0.46
F102  ป่าดิบแล้ง 144,490 1.47
F200  ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม 425,502 4.32
F201  ป่าเบญจพรรณ 2,431,494 24.71
F202  ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง 286,926 2.92
F301   สวนป่าผสม 18,617 0.19
F304  ยูคาลิปตัส 59,581 0.60
W พื้นที่แหล่งน้ำ 251,328 2.55
W101   แม่น้ำลำคลอง 60,769 0.61
W102   ทะเลสาบ บึง 19,574 0.20
W201   อ่างเก็บน้ำ 170,985 1.74
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 283,174 2.88
M101   ทุ่งหญ้า 1,843 0.02
M102  ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม 269,701 2.74
M2  พื้นที่ลุ่ม 9,893 0.10
M303   บ่อทราย 158 0.00
M402   หาดทราย 1,579 0.02
  รวม 9,840,531 100