สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดสุรินทร์  ปี พ.ศ. 2543 (SURIN)
 
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่  ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง           362,740 7.14
U1   ตัวเมืองและย่านการค้า 39,191 0.77
U201  หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ 304,288 5.99
U3   สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 18,499 0.36
U401   สนามบิน 481 0.01
U502   โรงงานอุตสาหกรรม 281 0.01
A พื้นที่เกษตรกรรม 4,070,751 80.17
  นาข้าว        3,702,492 72.92
A100   นาร้าง 365 0.01
A101   นาดำ 3,077,214 60.60
A102  นาหว่าน 624,913 12.31
  พืชไร่ 272,818 5.37
A200  ไร่ร้าง 25,316 0.50
A201  พืชไร่ผสม 180,860 3.56
A202   ข้าวโพด 778 0.01
A203   อ้อย 12,786 0.25
A204  มันสำปะหลัง 31,250 0.62
A211  ปอแก้ว ปอกระเจา 21,828 0.43
  ไม้ยืนต้น 88,354 1.74
A301   ไม้ยืนต้นผสม 509 0.01
A302  ยางพารา 2,843 0.06
A304  ยูคาลิปตัส 85,002 1.67
  ไม้ผล 5,413 0.11
A401  ไม้ผลผสม 4,970 0.10
A405   มะพร้าว 43 0.00
A408   มะม่วงหิมพานต์ 400 0.01
  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 1,574 0.03
A703   โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 1,574 0.03
  สถานที่เลี้ยงสัตว์น้ำ 100 0.00
A902   สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 100 0.00
F พื้นที่ป่าไม้           451,724 8.90
F100  ป่าไม่ผลัดใบเสื่อมโทรม 19,582 0.39
F102  ป่าดิบแล้ง 41,882 0.83
F200  ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม 76,837 1.51
F201   ป่าเบญจพรรณ 138,998 2.74
F202  ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง 81,884 1.61
F301   สวนป่าผสม 31,078 0.61
F304   ยูคาลิปตัส 61,463 1.21
W พื้นที่แหล่งน้ำ 134,376 2.65
W101   แม่น้ำลำคลอง 14,199 0.28
W102   ทะเลสาบ บึง 12,656 0.25
W201   อ่างเก็บน้ำ 107,521 2.12
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 57,944 1.14
M102  ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม 48,921 0.96
M2  พื้นที่ลุ่ม 8,806 0.17
M302   บ่อลูกรัง 217 0.01
  รวม 5,077,535 100