สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2543 (SISAKET)
 
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน เนื้อที่
ไร่ ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง           198,906 3.60
U1   ตัวเมืองและย่านการค้า 22,192 0.40
U201  หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ 171,682 3.11
U3   สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 5,032 0.09
A พื้นที่เกษตรกรรม 4,335,631 78.47
  นาข้าว 3,722,597 67.38
A101  นาดำ 3,722,597 67.38
  พืชไร่ 420,633 7.61
A201  พืชไร่ผสม 328,819 5.95
A202  ข้าวโพด 21,063 0.38
A204  มันสำปะหลัง 70,645 1.28
A211   ปอแก้ว ปอกระเจา 106 0.00
  ไม้ยืนต้น 170,618 3.08
A301  ไม้ยืนต้นผสม 143,274 2.59
A302   ยางพารา 7,835 0.14
A304   ยูคาลิปตัส 19,509 0.35
  ไม้ผล 21,783 0.40
A401  ไม้ผลผสม 21,783 0.40
F พื้นที่ป่าไม้ 852,947 15.44
F100  ป่าไม่ผลัดใบเสื่อมโทรม 17,689 0.32
F101   ป่าดิบชื้น 217 0.00
F102  ป่าดิบแล้ง 351,472 6.36
F200  ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม 118,504 2.15
F201  ป่าเบญจพรรณ 317,103 5.74
F202   ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง 8,253 0.15
F301   สวนป่าผสม 11,807 0.21
F304   ยูคาลิปตัส 27,902 0.51
W พื้นที่แหล่งน้ำ 81,965 1.48
W101   แม่น้ำลำคลอง 6,639 0.12
W102   ทะเลสาบ บึง 24,251 0.44
W201   อ่างเก็บน้ำ 51,075 0.92
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด 55,536 1.01
M102  ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม 32,179 0.58
M2  พื้นที่ลุ่ม 23,357 0.43
  รวม 5,524,985 100