สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดมหาสารคาม ปี 2543 (MAHA SARAKHAM)
 
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน เนื้อที่ 
ไร่ ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง       186,398 5.64
U1   ตัวเมืองและย่านการค้า                 24,649 0.75
U201  หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ               143,578 4.34
U3   สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                 18,030 0.55
U6   อื่นๆ                       141 0.00
A พื้นที่เกษตรกรรม        2,937,155              88.80
  นาข้าว        2,386,101 72.14
A101   นาดำ            2,340,681 70.77
A102   นาหว่าน                 45,420 1.37
  พืชไร่           509,385 15.41
A202   ข้าวโพด                    3,374 0.10
A203   อ้อย               235,728 7.13
A204   มันสำปะหลัง               268,457 8.12
A206   ยาสูบ                    1,826 0.06
  ไม้ยืนต้น             25,924 0.78
A304  ยูคาลิปตัส                 25,924 0.78
  ไม้ผล              8,315 0.25
A401  ไม้ผลผสม                    7,612 0.23
A404   เงาะ                       703 0.02
  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ              7,430 0.22
A902   สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                    7,430 0.22
F พื้นที่ป่าไม้           117,442 3.55
F200  ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม                    4,923 0.15
F202  ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง                 90,927 2.75
F301   สวนป่าผสม                 16,903 0.51
F304   ยูคาลิปตัส                    4,689 0.14
W พื้นที่แหล่งน้ำ             44,935 1.36
W101   แม่น้ำลำคลอง                    5,008 0.15
W102   ทะเลสาบ บึง                 22,986 0.70
  W201    อ่างเก็บน้ำ                 16,893 0.51
W202   บ่อน้ำในไร่นา                         48 0.00
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด             21,372 0.65
M101  ทุ่งหญ้า                    2,996 0.09
M102  ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม                 15,391 0.47
M2   พื้นที่ลุ่ม                    2,985 0.09
  รวม     3,307,302             100