สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดบุรีรัมย์  ปี  2543 (BURI RAM)
 
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่   ร้อยละ 
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง           260,679                4.04
U1   ตัวเมืองและย่านการค้า                 34,910 0.54
U200   โครงการที่ดินจัดสรร                    2,023 0.03
U201  หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ               196,741 3.05
U3   สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                 18,301 0.28
U401   สนามบิน                    1,651 0.03
U502   โรงงานอุตสาหกรรม                    6,798 0.11
U601   สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                       157 0.00
U603   สุสาน,ป่าช้า                         98 0.00
A พื้นที่เกษตรกรรม        5,350,104              82.93
  นาข้าว        4,309,412 66.80
A101  นาดำ            4,309,412 66.80
  พืชไร่           845,539 13.10
A201   พืชไร่ผสม                    6,426 0.10
A202   ข้าวโพด                       236 0.00
A203   อ้อย               470,388 7.29
A204   มันสำปะหลัง               368,489 5.71
  ไม้ยืนต้น           109,448 1.70
A301  ไม้ยืนต้นผสม                    4,807 0.08
A302   ยางพารา                 18,465 0.29
A304   ยูคาลิปตัส                 85,901 1.33
A306   สะเดา                       275 0.00
  ไม้ผล             79,064 1.22
A401  ไม้ผลผสม                 72,341 1.12
A402   ส้ม                       178 0.00
A405  มะพร้าว                    3,036 0.05
A407   มะม่วง                    3,234 0.05
A411   กล้วย                       275 0.00
  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์              5,085 0.08
A701   ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                    4,263 0.07
A702   โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า                         49 0.00
A703   โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก                         91 0.00
A704   โรงเรือนเลี้ยงสุกร                       682 0.01
  พืชน้ำ                 297 0.01
A803   บัว                       297 0.01
  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                  338 0.01
A901   สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                       338 0.01
  พื้นที่เกษตรกรรมเขตชลประทาน                 921 0.01
A0   เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม                       921 0.01
F พื้นที่ป่าไม้           672,655 10.42
F100   ป่าไม่ผลัดใบเสื่อมโทรม                 40,050 0.62
F101   ป่าดิบชื้น                         37 0.00
F102   ป่าดิบแล้ง               345,536 5.36
F200   ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม                 19,282 0.30
F201   ป่าเบญจพรรณ                       234 0.00
F202   ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง               165,945 2.57
F301   สวนป่าผสม                 43,433 0.67
F302   สน                       816 0.01
F304   ยูคาลิปตัส                 27,933 0.43
F308   กระถิน                 29,389 0.46
W พื้นที่แหล่งน้ำ           107,066 1.67
W101   แม่น้ำลำคลอง                    2,865 0.05
W102   ทะเลสาบ บึง                    7,333 0.11
W201  อ่างเก็บน้ำ                 96,447 1.50
W202     บ่อน้ำในไร่นา                       421 0.01
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด             60,674 0.94
M101   ทุ่งหญ้า                       162 0.00
M102   ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม                 28,050 0.44
M2   พื้นที่ลุ่ม                 31,787 0.49
M302   บ่อลูกรัง                       284 0.01
M303   บ่อทราย                       202 0.00
M304   บ่อดิน                       189 0.00
  รวม     6,451,178             100