สรุปประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดอำนาจเจริญ ปี พ.ศ.2543 (AMNAT CHAROEN)
 
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน เนื้อที่
ไร่ ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง             53,425 2.70
U1   ตัวเมืองและย่านการค้า                    5,710 0.29
U201  หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ                 44,200 2.23
U3  สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                    3,515 0.18
A พื้นที่เกษตรกรรม        1,307,723              66.19
  นาข้าว        1,208,182 61.15
A101  นาดำ            1,208,182 61.15
  พืชไร่             99,476 5.04
A200   ไร่ร้าง                         14 0.00
A201  พืชไร่ผสม                 80,863 4.10
A204  มันสำปะหลัง                 18,599 0.94
  ไม้ยืนต้น                   32 0.00
A301  ไม้ยืนต้นผสม                         32 0.00
  ไม้ผล                   20 0.00
A408   มะม่วงหิมพานต์                         20 0.00
  พื้นที่เกษตรกรรมเขตชลประทาน                   13 0.00
IA101   นาดำ(เขตชลประทาน)                         13 0.00
F พื้นที่ป่าไม้           489,399 24.77
F100  ป่าไม่ผลัดใบเสื่อมโทรม               103,833 5.26
F101  ป่าดิบชื้น                    1,057 0.05
F102  ป่าดิบแล้ง               172,205 8.72
F200  ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม                 45,643 2.31
F201  ป่าเบญจพรรณ               155,309 7.86
F202  ป่าแดงหรือป่าเต็งรัง                 11,352 0.57
W พื้นที่แหล่งน้ำ             17,901 0.91
W101   แม่น้ำลำคลอง                    5,424 0.27
W102   ทะเลสาบ บึง                       910 0.05
W201   อ่างเก็บน้ำ                 11,567 0.59
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด           107,332 5.43
M102  ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม                 96,398 4.88
M2   พื้นที่ลุ่ม                 10,457 0.53
M200   พื้นที่ลุ่ม                       477 0.02
  รวม     1,975,780             100