สรุปประเภทการใช้ที่ดิน  จังหวัดตราด  ปี พ.ศ.2543 (TRAT)
 
สัญลักษณ์ ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ 
 ไร่  ร้อยละ
U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง             40,473 2.30
U1  ตัวเมืองและย่านการค้า                    2,265 0.13
U200  โครงการที่ดินจัดสรร                       351 0.02
U201  หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ                 34,515 1.96
U3  สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                    3,016 0.17
U601  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                       326 0.02
A พื้นที่เกษตรกรรม           856,780 48.62
  นาข้าว             89,761 5.10
A100  นาร้าง                 14,404 0.82
A101  นาดำ                 75,357 4.28
  พืชไร่           106,949 6.06
A200  ไร่ร้าง                 40,906 2.32
A201  พืชไร่ผสม                 61,749 3.50
A203  อ้อย                         70 0.00
A205  สับปะรด                    4,224 0.24
  ไม้ยืนต้น           443,114 25.15
A301  ไม้ยืนต้นผสม                       504 0.03
A302  ยางพารา               440,800 25.02
A303  ปาล์มน้ำมัน                       413 0.02
A307  สนประดิพัทธ์                         72 0.00
A315  ไผ่                    1,325 0.08
  ไม้ผล           164,578 9.34
A401  ไม้ผลผสม               154,676 8.78
A402  ส้ม                         77 0.00
A405  มะพร้าว                    9,640 0.55
A408  มะม่วงหิมพานต์                       185 0.01
  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ             52,378 2.97
A900  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง                       923 0.05
A901  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม                       311 0.02
A902  สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                    3,030 0.17
A903  สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง                 48,114 2.73
F พื้นที่ป่าไม้           560,709 31.83
F100  ป่าไม่ผลัดใบเสื่อมโทรม                 16,054 0.91
F101  ป่าดิบชื้น               370,343 21.02
F105  ป่าบึงหรือป่าพรุ                    7,228 0.41
F106  ป่าชายเลน                 47,853 2.72
F107  ป่าชายหาด                    1,713 0.10
F200  ป่าผลัดใบเสื่อมโทรม                 71,962 4.08
F201  ป่าเบญจพรรณ                 35,719 2.03
F301  สวนป่าผสม                    2,746 0.16
F305  สัก                       311 0.02
F309  ประดู่                    6,780 0.38
W พื้นที่แหล่งน้ำ             31,272 1.78
W101  แม่น้ำลำคลอง                 18,503 1.05
W201  อ่างเก็บน้ำ                 10,886 0.62
W202  บ่อน้ำในไร่นา                    1,883 0.11
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด           272,641 15.47
M101  ทุ่งหญ้า                    3,386 0.19
M102  ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม               209,506 11.89
M2  พื้นที่ลุ่ม                 18,646 1.06
M300  เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า                 31,507 1.79
M301  เหมืองแร่                    9,177 0.52
M402  หาดทราย                       419 0.02
  รวม     1,761,875 100