ข้อมูล..การใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเทศไทย
 
รายงานสรุปการใช้ที่ดิน..ประเทศไทย
 
สรุปการใช้ประโยชน์ที่ดินประเทศไทยปี 2543/2544 .... >>
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเทศไทยปี 2543/2544 .... >>
สรุปการใช้ประโยชน์ที่ดินประเทศไทยปี 2549/2550 .... >>
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเทศไทยปี 2549/2550 .... >>
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเทศไทยปี 2551/2552 .... >>
   
รายงานผลการสำรวจ/ปรับปรุงแผนที่สภาพการใช้ที่ดินรายจังหวัด
ผลการดำเนินงานปี 2543 .....คลิกเพื่ออ่านต่อ...
ผลการดำเนินงานปี 2544 .....คลิกเพื่ออ่านต่อ...
ผลการดำเนินงานปี 2545... ..
ผลการดำเนินงานปี 2549 ...
ผลการดำเนินงานปี 2550 ...
ผลการดำเนินงานปี 2551 ...
ผลการดำเนินงานปี 2552...

  
สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน โทร. 02 2561 5100 ต่อ 1339 ....
สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒๐๐๓/๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐